เข้าติดตามโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำและคัดเลือกแหล่งน้ำเพื่อดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าติดตามโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำและคัดเลือกแหล่งน้ำเพื่อดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกปฏิบัติงานดังนี้
1.เข้าติดตามโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำและคัดเลือกแหล่งน้ำเพื่อดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้หลักคัดเลือกจากขนาดพื้นที่ และความพร้อมในการร่วมมือการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยได้คัดเลือกหนองกุดโง้ง บ้านฟากเลย หมู่ที่ 10 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในการออกคัดเลือกครั้งนี้ได้รับข้อมูลจากผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชนบ้านฟากเลยเป็นอย่างด2. เพื่อตรวจสอบจำนวนจระเข้ และสถานที่เลี้ยงจระเข้ของ
นายสุเมท วิเชียรศิริ 250/1 ม.5 ต.หนองหิน จำนวน 110 ตัว  สถานที่เลี้ยงมีการต่อเติมความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ป้องกันการหลุดรอดของจระเข้ได้ ณ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    154  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  105  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  92  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ