เข้าติดตามโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำและคัดเลือกแหล่งน้ำเพื่อดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าติดตามโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำและคัดเลือกแหล่งน้ำเพื่อดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 
กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกปฏิบัติงานดังนี้
1.เข้าติดตามโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำและคัดเลือกแหล่งน้ำเพื่อดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใช้หลักคัดเลือกจากขนาดพื้นที่ และความพร้อมในการร่วมมือการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยได้คัดเลือกหนองกุดโง้ง บ้านฟากเลย หมู่ที่ 10 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในการออกคัดเลือกครั้งนี้ได้รับข้อมูลจากผู้นำชุมชนและตัวแทนชุมชนบ้านฟากเลยเป็นอย่างด2. เพื่อตรวจสอบจำนวนจระเข้ และสถานที่เลี้ยงจระเข้ของ
นายสุเมท วิเชียรศิริ 250/1 ม.5 ต.หนองหิน จำนวน 110 ตัว  สถานที่เลี้ยงมีการต่อเติมความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ป้องกันการหลุดรอดของจระเข้ได้ ณ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   120   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   66  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   50  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ