โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม ... เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 12

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม ... เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 23กันยายน  2563 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนางสาวเบญจมาศ มุสิแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ประมงจังหวัดเลย  เข้าร่วมจัดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม ... เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่  12  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย โดยสำนักงานประมงจังหวัดเลย นำพันธุ์สัตว์น้ำเข้าร่วมฯ จำนวน 50,000 ตัว เพื่อมอบให้แก่ผู้นำชุมชน นำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   295   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    193  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    154  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   106  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  105  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  92  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  92  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  88

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ