ตรวจเยี่ยมเกษตรกรศูนย์ (ศพก.) เครือข่าย อำเภอวังสะพุง

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ตรวจเยี่ยมเกษตรกรศูนย์ (ศพก.) เครือข่าย อำเภอวังสะพุง 

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรศูนย์ (ศพก.) เครือข่าย อำเภอวังสะ...


วันที่ 6 มกราคม 2562 นายรังสันต์  ไชยบุญทัน ประมงอำเภอวังสะพุง สำนักงานประมงอำเภอวังสะพุง ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรศูนย์ (ศพก.) เครือข่าย นายสำราญ เล่ากาศรี หมู่ 5 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เมื่อจับสัตว์น้ำ ผลผลิตเป็นไปตามเป้า และนำผลผลิตสัตว์น้ำร่วมทำบุญหมู่บ้าน พร้อมทั้งแจกจ่ายให้เพื่อบ้านแปรรูปเก็บไว้จำหน่าย หลังทำการจับสัตว์น้ำได้ทำความสะอาดบ่อ ตากบ่อ เตรียมบ่อเพื่อเลี้ยงปลารุ่นใหม่ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ