ติดตามแผนงานดำเนินงานการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการประมง (ศพก.) อำเภอนาด้วง

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ติดตามแผนงานดำเนินงานการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการประมง (ศพก.) อำเภอนาด้วง 

ติดตามแผนงานดำเนินงานการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการปร...


วันที่ 7 มกราคม 2562 นายเทียรชัย  ซินโซ ประมงอำเภอภูหลวง ได้รับมอบหมาย จาก นายอิทธิพล  ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอำเภอนาด้วง ออกพื้นที่ติดตามการจัดทำ แผนการดำเนินงานการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านประมง (ศพก.) อำเภอนาด้วง โดยมี นายวิสฤทธิ์  ภาระกิจ ประธานศูนนย์ฯ เป็นผู้ให้ข้อมูล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   298   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    297  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    161  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  123  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  96  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  94  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ