ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 12/2561

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 12/2561 

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 12/2561


วันที่ 4 มกราคม 2562 นายอิทธิพล  ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย และ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์, หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง, หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง, ประมงอำเภอทุกอำเภอ และบุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2561 ครั้งที่ 12/2561 วันศุกร์ที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 15 คน เพื่อติดตามและสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ และวางแผนการดำเนินงานของเดือนถัดไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   298   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    297  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    161  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  123  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  96  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  94  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ