โครงการ สร้างป่าสร้างรายได้ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการ สร้างป่าสร้างรายได้ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

โครงการ สร้างป่าสร้างรายได้ อ.นาแห้ว


วันที่11 พฤษภาคม 2561 นายรังสรรค์ วัฒณพานิช นายอำเภอนาแห้ว พร้อมด้วย หัวหน้าโครงการ สร้างป่าสร้างรายได้ อำเภอนาแห้ว  ร่วมบูรณการ ปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำจืด กับหน่วยงานในพื้นที่โดย เกษตรอำเภอ ผอ กศน. ทหารตำรวจ ส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ภายใต้โครงการฯ โดยได้การสนับสนุนพันธ์ุสัตว์น้ำ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย ปลากินพืช 20,000 ตัว. ลูกกบ3,000 ตัว ปล่อยเพื่อเพิ่มผลผลิต และอนุรักษ์ทรัพยากร คนอยู่กับป่าอย่างยังยืน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ