Field Day อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


Field Day อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

ศพก.อ.ท่าลี่


HOT Field Day อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย..คลิก

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานจัดงาน (Field Day) อำเภอท่าลี่ ณ ศพก.อำเภอท่าลี่ จังหวุัดเลย สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดย นายอิทธิพล  ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย นายสุริยา  ทานสุทัศน์ ประมงอำเภอท่าลี่ และ นายเมธา  ตาลเหล็ก เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าร่วมจัดศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำแก่ประชาชนที่เข้าร่วมรับบริการด้านการเกษตร ในครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 160  เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  จำนวนผู้อ่าน 121 ประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วน... จำนวนผู้อ่าน 109 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 94 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 86 ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566 ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 85 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 81 โครงการธนาคารสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วม โครงการธนาคารสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วม  จำนวนผู้อ่าน 76 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 73 โครงการธนาคารสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วม โครงการธนาคารสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วม  จำนวนผู้อ่าน 69


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

    รายละเอียด ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000  email  loeiloeifpo@gmail.com  โทรศัพท์ 0-4281-1975  FAX 0-4281-1975  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6