ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย 

ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย 1 พ.ค. 61

 เผยเเพร่: 2018-05-02  |   ข่าววันที่: 2018-05-02 |  อ่าน: 816 ครั้ง
 

วันที่1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยม สำนักงานประมงจังหวัดเลย ได้ติดตามงานไทยนิยม ยั่งยืน  ผลการดำเนินงาน กิจกรรม ด้านการประมง ทั้ง 3 เมนู และออกติดตามงานของกรมชลประทาน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ณ บ้านหินชา  ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย


 Tags

  •  บทความ
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : FC) ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง ทบ.1, 2 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประมงอาสา กลุ่มแปรรูป สัตว์น้ำควบคุม (พื้นที่ประกาศ/จำนวน) ปริมาณผลผลิตจากการประมง การนำเข้าส่งออกสินค้าประมงผ่านด่าน จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำเปิด จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด เรือประมงพื้นบ้าน ทบ.3 การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง โครงการพระราชดำริ ปลาหน้าวัด องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย
  •  Hit 20 อันดับ
  • ฝึกอบรมประมงอาสา.. (1,487)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง).. (990) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ.. (896) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (891) ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (871) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (LBIS).. (858) ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย.. (816) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (716) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย”.. (636) Field Day อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย.. (556) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.).. (525) ธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง.. (516) ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 10 เข้าเข้าติดตามผลดำเนินงานและการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานประมงจังหวัดเลย.. (467) การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ.. (456) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2561.. (447) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561.. (441) ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด.. (440) วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย.. (434) ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว.. (407) ติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (404)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000