วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

Field Day อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย


 วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 จังหวัดเลย อำเภอภูกระดึง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  โดยมี นายณัฐวัสส์  วิริยานภาภรณ์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ พร้อมทั้ง นางเกศษิณ ลำมะยศ เกษตรจังหวัดเลย โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บริการจัดฐานเรียนรู้แก่เกษตรกร  โดย นางสุรูป แสนขันธ์ เกษตรกรต้นแบบ ศพก.อำเภอภูกระดึง ฐานเรียนรู้ด้านการประมง โดย สำนักงานประมงอำเภอภูกระดึงและสำนักงานประมงจังหวัดเลย เพื่อให้เกษตรในพื้นที่อำเภอภูกระดึงได้เข้าถึงปัจจัยการผลิต เข้าใจการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  ซึ่งมีเกษตรให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 200 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    371   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   363  ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม   124  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ ชนิด "เครื่องมือน็อ...  97  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...  93  โครงการเกษตรอินทรีย์   84  โครงการส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (zoning by agri map)   81  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  80  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  80  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ป...  75


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ