โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 28-29 เมษายน 61

 เผยเเพร่: 2018-04-30  |   ข่าววันที่: 2018-04-30 |  อ่าน: 704 ครั้ง
 

วันที่ 28 -29 เดือนเมษายน พ.ศ.2561 สำนักงานประมงจังหวัดเลย โดยนายสุริยา  ทานสุทัศน์ ประมงอำเภอท่าลี่ นายวิทยา  หันตุลา หัวหน้ากลุ่มบริการจัดการด้านการประมง ออกปฏิบัติงานเพื่อรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรและผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ กิจกรรมแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ภาคการประมง โดยมีผู้แจ้งความประสงค์ จำนวน 205 ราย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • กรมประมง เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว.. (2,006)  ฝึกอบรมประมงอาสา.. (1,452) ปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง).. (952) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (855) ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (853) รัชกาลที่ 10.. (843) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ.. (827) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (LBIS).. (809) ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย.. (783) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (704) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย”.. (600) Field Day อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย.. (538) ธนาคารผลผลิตการเกษตรด้านการประมง.. (503) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.).. (500) ผู้ตรวจราชการกรมประมงเขต 10 เข้าเข้าติดตามผลดำเนินงานและการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานประมงจังหวัดเลย.. (445) โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจำปี 2561.. (433) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561.. (423) วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย.. (417) การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ.. (415) ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด.. (411)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000