ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ 

ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ 23 เม.ย. 61


วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 11.30น. นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ ซึ่งมี นาย สายัญ อาสาวัง ประมงอำเภอด่านซ้าย พร้อมด้วย นายมงคล สารมะโน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน นายสอน สารมะโน ผู้บ้านนาข่า นางไกรษร สารมะโน ผู้ใหญ่บ้านปากหมัน กองร้อยทหารพราน ที่2108 หน่วยทหารชุดปฎิบัติมวลชนสัมพันธ์ ที่2102 และพี่น้องชาวบ้านนาข่า ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดของศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริอำเภอด่านซ้าย ซึ่งปีนี้มีโครงการปล่อยปลาเพื่อขยายพันธ์ ในแหล่งน้ำสาธารณะเขตอำเภอด่านซ้าย ตามโครงการจำนวน 1,000,000 ตัวซึ่งวันนี้ได้ปล่อยให้หมู่บ้าน 5 หมู่บ้านจำนวน 300,000 ตัว ซึ่งในวันนี้ดำเนินกิจกรรมปล่อยปลา ณ.หนองโง้ง พื้นที่ 6 ไร่ หมู่ 5 บ้านนาข่า ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย ซึ่งมีความเหมาะสมและได้รับการปรับปรุงคลอกใหม่เหมาะแก่การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อเพิ่ม ผลผลิตในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ เพื่อการบริโภคและเพิ่มรายได้เป็นการยกระดับความเป็นอยู่เกษตรกรให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาพัฒนาชนทบแบบผสมผสานที่ให้ทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมในทุกด้าน งานด้านการประมง กิจกรรมส่งเสริมและอบรมและการเลื้ยงปลาแบบผสมผสานแก่เกษตรในพื้นที่ และสาธิต การเลี้ยงสัตว์แบบต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรเข้าศึกษา ดูงานเพื่อไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนและร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำเป็นการฟื้นฟู ทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหารของประชาชน ณ.หนองโง้งบ้านนาข่าตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   126   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  95  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  79  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   73  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   65  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   57  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   56  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   56  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ