ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว 

ออกปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำ 24 เม.ย.61


วันที่ 24 เมษายน 2561 ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ นายวิทยา  หันตุลา หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ออกปฏิบัติงานแทนด่านตรวจสัตว์น้ำ ตรวจสินค้าสัตว์น้ำส่งออกไปยังประเทศ สปป.ลาว ตามคำขออนุญาต ของอภิวัฒน์ฟาร์มปลา เชียงคาน ผลการตรวจสินค้าสัตว์น้ำที่ด่านพรมแดนคกไผ่ ตรงตามคำขอ พร้อมทั้งออกประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง เรื่อง การนำเข้า นำผ่านและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำฯ ให้ผู้ประกอบส่งออกสินค้าสัตว์น้ำทราบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ