ติดตามคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ติดตามคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย 

คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตา...


วันที่ 19 เมษายน 2561 นายเมธา ตาลเหล็ก เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจากนายอิทธิพล ขวาไทย ประมงจังหวัดเลย ให้เข้าติดตามคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ร่วมกับ นายสายัน อาสาวัง ประมงอำเภอด่านซ้าย คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมอบรมโครงการฯ จำนวน 40  ราย พร้อมออกตรวจท้องที่เยี่ยมแปลงของเกษตรกร ของ นางนงคราญ นันทะโคตร ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาสีเทียน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ