ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายสุนิติ  จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย จัดประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานราชการเฉพาะกิจ และลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย แผนงาน/โครงการ กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบถือปฏิบัติ และประมงอำเภอ หัวหน้ากลุ่มฯ ทุกกลุ่มได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ที่ได้ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ และร่วมบูรณาการ วางแผนปฏิบัติงานต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   89   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่...  88  เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  78  ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Zoning by Agri map   70  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน   65  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานพื้นที่อำเภอนาด...  62  เข้าร่วมโครงการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล...  62  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  59  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา...  56  ปลาเรืองแสง สัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ