ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


ประวัติหน่วยงาน ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต4 (สระแก้ว)
ประวัติความเป็นมา
    

                ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) เป็นหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนสถานะมาจากด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว
     ปี พ.ศ.2542 เนื่องจากกรมประมง ได้พิจารณาเห็นว่าบริเวณด่านพรมแดนคลองลึก อำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีพรมแดนติดกับ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย โดยเฉพาะมีตลาดการค้าสินค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดคือ ตลาดโรงเกลือซึ่งจะเป็นการค้าขายของประชาชน ทั้งสองประเทศโดยเฉพาะการนำสินค้าสัตว์น้ำ ที่จับได้จากทะเลสาบประเทศกัมพูชา (โตนเลสาป)และแหล่งน้ำธรรมชาติอื่นๆ เข้ามาจำหน่ายที่ตลาดโรงเกลือ อำเภออรัญประเทศเป็นจำนวนมาก มีลักษณะเป็นตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำที่มีพ่อค้าคนกลาง  มารับซื้อสัตว์น้ำไปจำหน่ายยังจังหวัดต่างๆ ในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น ฝ่ายตรวจสัตว์น้ำ กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ในขณะนั้น จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ (ลูกจ้างชั่วคราว) จำนวน 2  นาย  มาปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บสถิติข้อมูล การนำเข้า – ส่งออก สัตว์น้ำที่ด่านพรมแดนคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
     ปี พ.ศ.2546 กรมประมง ได้จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ตามโครงสร้างใหม่ เป็นหน่วยงานในสังกัดส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545 ลงวันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2545 โดยจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่และเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2546
     ปี พ.ศ.2559 ตามคำสั่งกรมประมงที่ 883/2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ ซึ่งด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว อยู่ภายใต้สังกัดศูนย์บริการจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 2 (กรุงเทพมหานคร) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
     ปี พ.ศ.2563 ตามคำสั่งกรมประมงที่ 825/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2545 เรื่องการกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2563  ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว ได้เปลี่ยนสถานะเป็น “ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต4 (สระแก้ว)” สังกัดกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการตรวจเรือประมง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   77   สถิตินำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   75  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปร...  67  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   64  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   64  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   63  ด่านตรวจประมงตราด   63  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   62  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปร...  58  รายงานประจำปี 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)   57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ