บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว
นายประเสริฐ ปานปารมี

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    


นายณพลพัทธ์ รัชกุลวงษ์เจริญ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายเดี่ยว กรรเจียก

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวศุภลักษณ์ ทองสง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายณัฐพล เหลาคำ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอุทัย ศรีผ่านอ้วน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมชาย สวนศรี

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวมาริษา เพชรสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวสุภาภรณ์ อักษรคง

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว

 547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com