บุคลากร ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

นายพงษ์ศิริ ประสพสุข

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)
    


นายณพลพัทธ์ รัชกุลวงษ์เจริญ

หัวหน้าด่านตรวจประมงตราด
    
นายธวัชชัย หลวงอินทร์

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจประมงจันทบุรี)
    
นายอดุล ภักดีพันดอน

หัวหน้าด่านตรวจประมงสุรินทร์
    
นายทวีพงษ์ ศรีผา

หัวหน้าด่านตรวจประมงระยอง
    


นายชนินทร์ น้อยสอาด

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวศุภลักษณ์ ทองสง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายเดี่ยว กรรเจียก

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นายสมชาย สวนศรี

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายอุทัย ศรีผ่านอ้วน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายณัฐพล เหลาคำ

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุภาภรณ์ อักษรคง

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวมาริษา เพชรสุวรรณ

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวธารารัตน์ พิมพ์จันทร์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

 547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ