ประวัติและภาระกิจหน่วยงาน

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง

ประวัติและภาระกิจหน่วยงาน 

เมนูหลัก

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 690 ครั้ง
 

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง

จัดตั้งขึ้น  ตามคำสั่งกรมประมง  ที่1556/2547  ลงวันที่  23  ธันวาคม  2547 

ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 174 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 84000

ภารกิจด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง

      1.  การตรวจสอบการนำเข้า  ส่งออก  และนำผ่านสัตว์น้ำ  ซากสัตว์น้ำ  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตรวมถึงการควบคุมป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย  ดังนี้

                   (1)  พระราชกำหนดการประมง  พ.ศ.2558

           (2)  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.2558

           (3)  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.2535

                   (4)  พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  พ.ศ. 

                          2522                     

                   (5)  พระราชบัญญัติอาหาร  พ.ศ.2522

                        (6)  พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ.2525

                 2.  การพิจารณาการออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า  ส่งออก  นำผ่านสัตว์น้ำซากสัตว์น้ำ  ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต  ตามที่ได้รับมอบอำนาจกฎหมาย  ดังนี้

                   (1)  หนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรไทย  ตามพระราชกำหนดการประมง  พ.ศ.2558

                   (2)  ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์น้ำและผ่านราชอาณาจักร  (ร.6)  ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร  (ร.7)  ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร  (ร.9)  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.2558

                   (3)  การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำ  ซากสัตว์น้ำ  นำเข้า  เพื่อตรวจวิเคราะห์โรคและสารตกค้าง

                   (4)  การดำเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

                   (5)  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  และระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  การนำเข้า  ส่งออก  และนำผ่านสัตว์น้ำ  ซากสัตว์น้ำ  และผลิตภัณฑ์  และมาตรการรัฐเจ้าของท่า  แก่ผู้ประกอบการ  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป

                   (6)  จัดเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการนำเข้า  ส่งออก  หรือนำผ่านสัตว์น้ำ  ซากสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ  รวมทั้งการรายงานข้อมูลดังกล่าวข้างต้นให้กรมประมงทราบ

                


  •  Hit 20 อันดับ
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. (818)  ทำเนียบผู้บริหารหน่วยงาน.. (745) ประวัติและภาระกิจหน่วยงาน.. (690) ควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศ MYANMAR.. (643) รายงานผลการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมา.. (597) FSW และ PSM.. (579) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมง ที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (565) ประชุมและดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19.. (559) ตรวจสอบเรือและสินค้านำเข้าจากประเทศ MYANMAR.. (530) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง ตรวจวัดขนาดเรือ(ตันกรอส)เรือประมงสัญชาติเมียนมา จำนวน 23 ลำ เพื่อสำนักงานเจ้าท่าภูม.. (529) ข่าวกิจกรรม.. (523) ประกาศกรมประมง เรื่อง งดออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ( เพิ่มเติม ) พ.ศ. 2560.. (523) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (467) แจ้งประชาสัมพันธ์และแนวทางในการดำเนินการกับตัวแทนสายเรือ เรื่องการแจ้งปิดบริการระบบออกใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมง.. (459) ตรวจสอบเรือประมงของกลางสัญชาติเมียนมา.. (449) CIUU.. (437) ควบคุมขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าจากประเทศเมียนมา.. (432) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของการนำเข้า - ส่งออกสัตว์น้ำของจัง.. (430) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาและปรับ ภูมิทันศน์ของด่านฯ.. (425) fishbase.. (383)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง

     174 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000