ประวัติและภาระกิจหน่วยงาน

 ด่านตรวจประมงระนอง

ประวัติและภาระกิจหน่วยงาน 

เมนูหลัก

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 946 ครั้ง
 

ประวัติด่านตรวจประมงระนอง

   ด่านตรวจประมงระนองได้รับการจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมประมงที่ 825/2563 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 สั่ง ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 โดยมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของกรมประมง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งเพื่อความเหมาะสมกับสภาพของงาน ที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทำให้การปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่และอำนาจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงมีการควบรวมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนองและศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง เป็นด่านตรวจประมงระนอง โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้

   ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง ก่อนการควบรวมหน่วยงาน ได้จัดตั้งขึ้นเพิ่มเติมเป็นการภายใน ของกรมประมง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและกรมประมง มีคำสั่งที่ 1254/2547 และ 1255/2547 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2547 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ที่ ก.พ. กำหนดใหม่ และให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ควบคุม ป้องกัน ปราบปรามและตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านสัตว์น้ำ ซากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยที่ใช้ในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การนำเข้า ส่งออก นำผ่านหรือ นำเคลื่อนที่ เพื่อการค้า การครอบครอง การเพาะพันธุ์และการดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ

   ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง ก่อนการควบรวมหน่วยงาน ได้จัดตั้งขึ้นจาก คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจขึ้นตรวจสอบเรือ หรือกักเรือทุกลํา ที่กระทําความผิดตามที่กําหนดไว้ในคําสั่งนี้ กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประมงและการเดินเรือ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบของด่านตรวจประมงระนอง

   ด้วย คำสั่งกรมประมง ที่ 825/2563 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและ หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรกรณ์ พ.ศ. 2563 ได้ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของด่านตรวจประมง ไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติงานในฐานะศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัย การผลิตกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเสี่ยงในพื้นที่ และบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ

4. ทำหน้าที่เป็นจุดให้บริการวิชาการ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต และให้คำปรึกษาแนะนำ การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง

5. ให้บริการการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรองหรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการ ควบคุมเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.ตรวจสอบท่าเทียบเรือและเรือประมง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมง และเรือประมง ในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น้ำ การขนส่งหรือการขนถ่ายสัตว์น้ำตามกฎหมายว่าด้วย การประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินการของเรือประมง ท่าเทียบเรือประมง และแพปลา ที่จดทะเบียนกับกรมประมงให้เป็นตามกฎหมาย

8. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. (1,043)  ประวัติและภาระกิจหน่วยงาน.. (946) FSW และ PSM.. (846) ประกาศกรมประมง เรื่อง งดออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ( เพิ่มเติม ) พ.ศ. 2560.. (797) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรายการ และวิธีการในการบันทึกข้อมูล เกี่ยวกับเรือประมง ที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (788) วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกป่าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ .. (762) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549.. (737)  ประชุมและดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อโควิด-19.. (721) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนองร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง ตรวจวัดขนาดเรือ(ตันกรอส)เรือประมงสัญชาติเมียนมา จำนวน 23 ลำ เพื่อสำนักงานเจ้าท่าภูม.. (701) ข่าวกิจกรรม.. (675)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงระนอง

     174 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000