นายสุพัฒน์ กำลังเกื้อ

หัวหน้าด่านตรวจประมงระนอง
    


นางสาวนันทนา นิลยงค์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายอนุเชษฐ์ อรชร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางจิราวรรณ วังบุตร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายวีระ ปัตถาใจ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายธีระศักดิ์ โพธิแสง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายวรรณชัย แสงกลัด

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
    


นายภูวดินทร์ อินตัน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสานิตย์ สุวรรณชาตรี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจาตุรนต์ เรืองณรงค์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอนุรักษ์ ปานทน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพึ่งบุญ ง้วนสูงเนิน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสุภัทรศิลป์ จิตร์แหง

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    
นายปิยวุฒิ ผดุงวิทย์

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววิภาวี ทองวิจิตต์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายรุจิภาส ขวัญยืน

นักวิชาการประมง
((จ้างเหมาบริการ))
    
นางสาวทิพย์วรรณ ชุนจำรัส

นักวิชาการประมง
((จ้างเหมาบริการ))
    


นายสมบูรณ์ มุกดา

เจ้าพนักงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายกฤษฎา จงไกรจักร

เจ้าพนักงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวจุฑารัตน์ เสาร์ร่ม

เจ้าพนักงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวกฤษฎาพร พรเกียรติคุณ

เจ้าพนักงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายอรรณพ ถวายหน้า

งานด้านการเงิน บัญชี และบันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวกนกวรรณ หาทรัพย์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงระนอง

 174 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000    dan_danranong@hotmail.com   077816330   077816331   แฟนเพจ