บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง
นายนิวัติ อนุรักษ์ชนะชัย

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายปราโมทย์ ฉิมหาด

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    


นายอนุเชษฐ์ อรชร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางจิราวรรณ วังบุตร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายจักรกฤษ เมฆพัฒน์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสานิตย์ สุวรรณชาตรี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางภมรพรรณ ภักดีนาค

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายเลอศักดิ์ ธนบัตร


(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวรสสุคนธ์ จันทร์กล่ำ


(นักวิชาการประมง)
    
นางสาว อรวีรา เนียมเปี่ยม


(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวณัฏฐธิดา เกื้อแก้ว


(นักวิชาการประมง)
    


นายกฤษฎา จงไกรจักร


(เจ้าพนักงานประมง)
    
นางสาวกฤษฎาพร อบทม


(เจ้าพนักงานประมง)
    
นายวิชาญณภัทร รัตนะทองมา


(เจ้าพนักงานประมง)
    
นายอมรินทร์ รอดประชุม


(เจ้าพนักงานประมง)
    
นายศุภณัฐ เด็กหลี


(เจ้าพนักงานประมง)
    


นายธนากร หมัดสุข


(เจ้าพนักงานประมง)
    
นางสาวจุฑารัตน์ เสาร์ร่ม


(เจ้าพนักงานประมง)
    
นายอติวิชญ์ ชนะกุล


(เจ้าพนักงานประมง)
    


นายนรภัทร สุวรรณปักขิณ


(นายท้ายเรือ)
    
นายอรรณพ ถวายหน้า


(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    
นางสาวแสงเดือน อารีชน


(ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และข้อมูล)
    

Copyright © 2016-2020 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง

 174 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000