บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง
นายนิวัติ อนุรักษ์ชนะชัย

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายปราโมทย์ ฉิมหาด

นักวิชาการประมงชำนาญการ
    


นายอนุเชษฐ์ อรชร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางจิราวรรณ วังบุตร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายจักรกฤษ เมฆพัฒน์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสานิตย์ สุวรรณชาตรี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางภมรพรรณ ภักดีนาค

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวรสสุคนธ์ จันทร์กล่ำ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวอรวีรา เนียมเปี่ยม

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายกฤษฎา จงไกรจักร

เจ้าพนักงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวจุฑารัตน์ เสาร์ร่ม

เจ้าพนักงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายวิชาญณภัทร รัตนะทองมา

เจ้าพนักงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายอมรินทร์ รอดประชุม

เจ้าพนักงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายอติวิชญ์ ชนะกุล

เจ้าพนักงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายธนากร หมัดสุข

เจ้าพนักงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายทักษิณ นาคแป้น

เจ้าพนักงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายนรภัทร สุวรรณปักขิณ

นายท้ายเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายอรรณพ ถวายหน้า

งานด้านการเงิน บัญชี และบันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวสุพัตรา ผิวนวล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง

 174 ม.1 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000