ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินและบริหารความเสี่ยงในการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ

 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า


ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินและบริหารความเสี่ยงในการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำ วันที่ 23 - 27 กรกฎาคม  2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศร่วมประชุมกับศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) เพื่อพิจารณาร่างเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงในการขึ้นตรวจสอบเรือขนถ่ายปลาทูน่าแบบเทกอง และร่วมประชุมกับด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส เพื่อพิจารณาร่างเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ในการควบคุมการขนถ่ายสัตว์น้ำกรณีเรือประมงต่างประเทศสัญชาติเพื่อนบ้าน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Port State Measures Procedure   142   ประชุมเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดของเรือ SUROO SUROO1 SUROO2 S...  122  ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำผิดของเรือ Sea View, Sea Win...  116  ประกาศมาตรา ๙๕ (Ver.Eng)   94  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบตามาตรการรัฐเจ้าของท่า-การฝึ...  79  เดินทางราชการเพื่อหารือ ชี้แจง และรับฟังปัญหาในกระบวนการตรวจสอบเอกสารเรือประมงต่...  72  อบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค Operationalizing Maritime Cooperative Frameworks   49  ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ทำการประมงโดยไม่ชอบ...  35  ฝึกอบรม Training in maritime Domain Awareness (MDA) Training Analysis for Fisher...  13  การฝึกอบรมเกี่ยวกับ การใช้ระบบควบคุมและตรวจสอบเรือประมงต่างชาติตามมาตรการรัฐเจ้า...  10


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

     สถานที่ตั้ง : กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 5209      thaipsm.investigation@gmail.com   0809090024   แฟนเพจ