ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบตามาตรการรัฐเจ้าของท่า-การฝึกปฏิบัติขึ้นตรวจสอบเรือ”

 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า


ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบตามาตรการรัฐเจ้าของท่า-การฝึกปฏิบัติขึ้นตรวจสอบเรือ” วันที่ 18-21 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบตามาตรการรัฐเจ้าของท่า-การฝึกปฏิบัติขึ้นตรวจสอบเรือ” ณ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(SEAFDEC)จ.สมุทรปราการ โดยมีวิทยากรจาก องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ(NOAA) จากประเทศ สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ให้ความรู้การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบเรือประมง และเสริมสร้างจริยธรรมปลูกจิตสำนึกแก่ผู้เข้าอบรม

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Port State Measures Procedure   137   ประชุมเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดของเรือ SUROO SUROO1 SUROO2 S...  120  ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำผิดของเรือ Sea View, Sea Win...  113  ประกาศมาตรา ๙๕ (Ver.Eng)   92  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบตามาตรการรัฐเจ้าของท่า-การฝึ...  76  เดินทางราชการเพื่อหารือ ชี้แจง และรับฟังปัญหาในกระบวนการตรวจสอบเอกสารเรือประมงต่...  72  อบรมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค Operationalizing Maritime Cooperative Frameworks   47  ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ทำการประมงโดยไม่ชอบ...  34  ฝึกอบรม Training in maritime Domain Awareness (MDA) Training Analysis for Fisher...  8  การฝึกอบรมเกี่ยวกับ การใช้ระบบควบคุมและตรวจสอบเรือประมงต่างชาติตามมาตรการรัฐเจ้า...  5


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

     สถานที่ตั้ง : กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 5209      thaipsm.investigation@gmail.com   0809090024   แฟนเพจ