วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 : นายซุลกีฟลี  ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล) ได้เป็นประธานในที่ประชุมการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ครั้งที่ 2 /2565

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 : นายซุลกีฟลี  ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล) ได้เป็นประธานในที่ประชุมการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ครั้งที่ 2 /2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายซุลกีฟลี  ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล) ได้เป็นประธานในที่ประชุมการประชุมข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ครั้งที่ 2 /2565  ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) อ.ละงู จ.สตูล เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจกับแผน เป้าหมาย รายกิจกรรมในปีงบประมาณ 2565 ตามที่กรมประมงกำหนด ตัวชี้วัด รอบการประเมินที่ 2/2565 แจ้งแนวทางปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19   แนวทางการบริหารงาน งบประมาณ และอัตรากำลัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติให้เข้าสู่ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงรับฟังปัญหา ข้อขัดข้องและร่วมกันพิจารณาหาแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้การปฏิบัติงานราบรื่น บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กรมประมงกำหนดไว้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  230   วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 : นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด...  49  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  42  ทรงพระเจริญ   37  วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอาหลี แกสมาน นักวิชาการประมง ศูนย์บริการ...  37  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  36  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  34  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ ...  33  วันที่ 26 สิงหาคม 2565 : ศบป.9 (สตูล) จัดประชุมชี้แจงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับก...  32  วันที่ 31 สิงหาคม 2565 : สำนักงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา จัดประชุมเ...  30


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ