บทความศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,437)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,414) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (810) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (805) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (767) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (713) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (709) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (707) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (690) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (683) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (654) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (649) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (643) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (625) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (619) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (613) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (607) CIUU.. (579) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนสิงหาคม 2560.. (548) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (541)