บทความศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,536)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,504) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (843) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (832) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (795) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (779) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (748) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (743) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (741) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (711) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (683) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (679) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (669) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (655) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (645) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (635) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (633) CIUU.. (603) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนสิงหาคม 2560.. (570) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (569)