บทความศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,376)  แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,272) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (780) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (769) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (712) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (680) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (664) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (651) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (651) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (639) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (620) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (608) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (606) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกันยายน 2560.. (581) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (577) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (574) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (571) CIUU.. (545) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (509) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (504)