บุคลากร ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)
    


นายแสงศักดา กาลานุสนธิ์

หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง
    
นางศิริพร ชัยจักร

หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่
    


นางสาวบัสรอ บูเก็ม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานตรวจประมงสตูล)
    
นายพีรศักดิ์ พิทักษ์วาที

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสตูล)
    
นายปรเมศร์ เหย็บหนุด

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา)
    
นายชาลี ยะมาเจริญ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา)
    
นางสาวกฤติกา ศรีสุข

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา)
    


นายธนากร นาเคน

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานตรวจประมงสตูล)
    


นางนคณิชา สอาดแก้ว

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานตรวจประมงสตูล)
    
นางนุจรี หวันสู

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานตรวจประมงสตูล)
    
นายอาหลี แกสมาน

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสตูล)
    
นางสาวกมลชนก เสนสิงห์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา)
    
นายอับดุลรอเซะ เจะเลาะ

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

 หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ