นายธีระพงษ์ อภัยภักดี

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)
    


นางสาวบัสรอ บูเก็ม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานตรวจประมงสตูล)
    
นายพีรศักดิ์ พิทักษ์วาที

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสตูล)
    
นายปรเมศร์ เหย็บหนุด

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา)
    
นายชาลี ยะมาเจริญ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา)
    
นางสาวกฤติกา ศรีสุข

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา)
    
นายภาสกร นบนอบ

หัวหน้าด่านตรวจประมงตรัง
    
นายนุพงศ์ พัดลม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกตรัง)
    
นางศิริพร ชัยจักร

หัวหน้าด่านตรวจประมงกระบี่
    
นางณัฐธยาน์ คงขึม

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกกระบี่)
    
นางสาวดวงฤดี คุ้นเคย

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจประมงกระบี่)
    


นายธนากร นาเคน

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานตรวจประมงสตูล)
    
นางนคณิชา สอาดแก้ว

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานตรวจประมงสตูล)
    
นางสาวนุจรี โอมณี

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานตรวจประมงสตูล)
    
นายสมศักดิ์ จันทร์ชื่น

เจ้าหน้าที่ประมง(พนักงานราชการ)
(ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานตรวจประมงสตูล)
    
นางสาวศศมณฑ์ คชไกร

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสตูล)
    
นายอาหลี แกสมาน

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสตูล)
    
นางสาวกมลชนก เสนสิงห์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา)
    
นายอับดุลรอเซะ เจะเลาะ

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา)
    
นายวุฒิชัย พิสุทธิ์เธียร

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจประมงตรัง)
    
นางฉัตรวิรุฬห์ ติณโสภารัตน์

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจประมงตรัง)
    
นายศราวุธ จิ่วตั่น

เจ้าหน้าที่สื่อสาร (พนักงานราชการ)
(ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจประมงตรัง)
    
นางสาวอาภาวดี ชูปัน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (พนักงานราชการ)
(ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจประมงตรัง)
    
นายธีระวุฒิ พรหมทอง

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจประมงกระบี่)
    
นางสาวอัจฉรา คงสุข

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
(ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจประมงกระบี่)
    
นางสาวนัสดรี ไตรสกุล

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ
(พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานตรวจประมงสตูล)
    
นายอาณัติ สกุลา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(คนพิการ)
(พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสตูล)
    
นางสาวซู่ใบ เหมโคกน้อย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสตูล)
    


นายพงศ์นภา วงศ์ตั้ง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา)
    
นายอดุลย์ สารีเร๊ะ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา)
    
นางสาวขนิษฐา โกบปุเลา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกปากบารา)
    


นางสาวกมลวรรณ กล่าวเกลี้ยง

เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจประมงตรัง)
    


นายชิษณุพงษ์ นุ้ยฉิม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจประมงกระบี่)
    
นายสุกรี ข้าวงาม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ
(พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจประมงกระบี่)
    
นายธีนพัฒน์ ประชุมสุข

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่ด่านตรวจประมงกระบี่)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

 หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ