วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 : นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล)  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล)   เจ้าหน้าที่ศูนย์ความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูล และเจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำชายแดน รวม 11 ราย ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์นำการจับกุมภายใต้โครงการ "ไต๋เยี่ยมศูนย์" และได้เข้าร่วมการประชุม เรื่อง ระบบการควบคุมติดตามเรือขนถ่ายสัตว์น้ำชายแดน (ผ่านระบบออนไลน์ )

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 : นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล)  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล)   เจ้าหน้าที่ศูนย์ความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูล และเจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำชายแดน รวม 11 ราย ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์นำการจับกุมภายใต้โครงการ "ไต๋เยี่ยมศูนย์" และได้เข้าร่วมการประชุม เรื่อง ระบบการควบคุมติดตามเรือขนถ่ายสัตว์น้ำชายแดน (ผ่านระบบออนไลน์ ) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-10.00 น. นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล)  พร้อมด้วยนายพีรศักดิ์  พิทักษ์วาที ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสตูล นายธนากรนาเคน ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน นางนคณิชา สอาดแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการประมง(พนักงานราชการ) นางสาวนุจรี โอมณี ตำแหน่งนักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)  พันจ่าเอกสุดทวิช  ไชยจักร เจ้าหน้าที่ศูนย์ความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสตูล และเจ้าของเรือขนถ่ายสัตว์น้ำชายแดน รวม 11 ราย ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์นำการจับกุมภายใต้โครงการ "ไต๋เยี่ยมศูนย์" เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทบทวนแนวปฏิบัติในการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ รับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ ตอบคำถามหรือข้อสงสัย เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน  ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจประมงสตูล  ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล  จากนั้นในเวลา 10.00-12.00 น. ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่อง ระบบการควบคุมติดตามเรือขนถ่ายสัตว์น้ำชายแดน (ผ่านระบบออนไลน์ ) จากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการติดตามเฝ้าระวังการทำการประมง กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสังกัดกรมประมง เพื่อสร้างการรับรู้ มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมติดตามเรือขนถ่ายสัตว์น้ำชายแดนที่เจ้าหน้าที่สามารถติดตาม ตรวจสอบได้ และเจ้าของเรือสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดได้  โดยการประชุมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  63   เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการปร...  57  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล) ประจำวันที่...  56  วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้...  55  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ ...  55  กิจกรรมขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเราประจำเดือนเมษายน 2565  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ...  52   ศจร.สตูล จัดกิจกรรมไต๋เยี่ยมศูนย์ ประจำเดือนเมษายน 2565 : วันที่ 28 เมษายน 2565...  50  ผลการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเรือประมงไทยที่แจ้งเข้าออก และการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งอ...  50  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9(สตูล) ประจำวันที่ ...  48  วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 : ร่วมด้วยช่วยกัน แบ่งปันความรู้ สู่การปฏิบัติงานจริง   47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/      satun.sfio@gmail.com   0-7474-0695   0-7474-0695   แฟนเพจ