ผลการปฏิบัติงานในระหว่างเดือน ตุลาคม 63- มิถุนายน 64 : การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ของหน่วยงานในสังกัด ศบป.9

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างเดือน ตุลาคม 63- มิถุนายน 64 : การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ของหน่วยงานในสังกัด ศบป.9  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-16  |   ข่าววันที่: 2021-07-16 |  อ่าน: 63 ครั้ง
 

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างเดือน ตุลาคม 63- มิถุนายน 64 : การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ของหน่วยงานในสังกัด ศบป.9 การประชาสัมพันธ์ โดยการแจกเอกสาร สิ่งพิมพ์ การให้คำแนะนำ เกี่ยวกับข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อมูลข่าวสาร วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ แนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 แก่ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เจ้าของท่าเทียบเรือ ประชาชนผู้สนใจ ในพื้นที่จังหวัดสตูล : ผลการปฏิบัติงานในระหว่างเดือน ตุลาคม 63- มิถุนายน 64 เป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ 120 ครั้ง ทำการประชาสัมพันธ์ 171 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 145.83 ผลการปฏิบัติงานเกินกว่าเป้าหมายของแผนที่กำหนดไว้ โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • แบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน.. (1,634)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้า สัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,609) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (912) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560.. (892) การตรวจสอบนำเข้า ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนเมษายน 2560.. (847) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (831) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560.. (815) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (796) ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล.. (787) การตรวจสอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (762)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

     หมู่ 4  ตำบลปากน้ำ  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  91110 Facebook : https://www.facebook.com/FIRC.NINE/