ประวัติความเป็นมา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา


ประวัติความเป็นมา  

 

    

 

 

 

 

 

 

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา เลขที่ 164 หมู่ 9 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ตั้งอยู่บนแนวถนนเลียบชายทะเลหาดท้ายเหมือง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 4 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ  97 ไร่ 2 งาน 96.2 ตารางวา

        เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


        เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2528 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเพาะพันธุ์หอยแครง หอยนางรม และกุ้ง ใช้งบประมาณจากโครงการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และกองทุนความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตอาหารจากประเทศญี่ปุ่น เป็นเงินรวม 15 ล้านบาท โดยแยกเป็นเงินยืมไม่เสียดอกเบี้ย จำนวน  11 ล้านบาท กำหนดชำระคืนใน 8 ปี ระยะปลอดหนี้ 3 ปี และเงินจ่ายขาดจำนวน 4 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ในระยะแรกได้รับการตั้งชื่อเป็น "สถานีพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยจังหวัดพังงา" ซึ่งเริ่มดำเนินการผลิตสัตว์น้ำในปี  พ.ศ. 2532  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถานีประมงน้ำกร่อยจังหวัดพังงา" แล้วยกระดับเป็น  "ศูนย์พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา"  และในปี พ.ศ. 2545 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นปัจจุบันตามการปรับโครงสร้างในการปฏิรูประบบราชการของประเทศ

หน้าที่รับผิดชอบ

        ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ทดสอบงานวิจัยเพื่อเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัยกุ้งทะเล สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่งและสถาบันวิจัยโรคสัตว์น้ำชายฝั่ง และใช้เทคโนโลยีเพื่อขยายผลในเชิงพาณิชย์ การจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเชิงอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน และแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในด้านชีววิทยาและสมดุลของระบบนิเวศน์ กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบผลผลิตจากการทำการประมงชายฝั่ง และตรวจรับรองกระบวนการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เช่น ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ (ตรวจยาปฏิชีวนะตกค้าง ตรวจวิเคราะห์การติดเชื้อไวรัสโดยวิธี  PCR) ตรวจสอบคุณภาพในแหล่งผลิตตามมาตรฐาน  GAP และ CoC ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ พัฒนาการผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้งกุลาดำ บริหารระบบชลประทานน้ำเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

คำจำกัดความ

GAP (Good Aquaculture Practice)  หมายถึง ระบบการผลิตที่มีการจัดการด้านสุขอนามัยที่ดี ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
CoC (Code of Conduct)  หมายถึง ระบบการผลิตที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน เป็นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ทำเนียบผู้บริหาร

1.  นายถาวร ธรรมเศวต พ.ศ. 2529-2533
2.  นายสมชาติ สุขวงศ์ พ.ศ. 2533-2537
3.  นายสมยศ สิทธิโชคพันธ์ พ.ศ. 2538-2539
4.  นายทวี จินดามัยกุล พ.ศ. 2540-2544
5.  นางเรณู ยาชิโร พ.ศ. 2545-ม.ค.2546
6.  นายทวี โรจนสารัมภกิจ ม.ค.-ก.ย.2546
7.  นายวุฒิ คุปตะวาทิน ต.ค.2546-ธ.ค.2549
8.  นายคมน์ ศิลปาจารย์ ธ.ค.2549-ธ.ค.2551
9.  นายสุทธิชัย ฤทธิธรรม ธ.ค.2551- ม.ค.2553
10.นายสุภาพ ไพรพนาพงศ์ ม.ค.2553 - เม.ย.2560

11. นางพิชญา ชัยนาค        มิ.ย.2560-ม.ค.2562 

12.นางฉันทนา แก้วตาปี    ม.ค.2562 - ปัจจุบัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิ...  930   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงารับสมัคร พนักงานราชการ ...  847  ประกาศผลการสอบพนักราชการ ตำแหน่ง พนักผู้ช่วยประมง   404  วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิ...  155  เปิดรับสมัครงาน (จ้างเหมา) 1 ตำแหน่ง   155  วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 06.30 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์...  139  วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศ...  138  การเพาะพันธุ์ปลากะพงแดง   123  วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์...  118  วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิ...  116


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

     164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120    phangnga_crdc@yahoo.com   ออฟฟิศ065-0487015, หน่วยตรวจสอบ 065-0487028