นางอาภรณ์ เทพพานิช

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นางกัลยาณี ทีปะปาล

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางสาวณัฐวิภา ทองไสว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวพัชรี นวลศรีทอง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายธันว์ จิตตนูนท์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวนงค์พงา เกตุชู

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางกรรณิกา ปรีดาผล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายยงยุทธิ์ ผกามาศ

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นางสาวนฤมล อ้นกา

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

 164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120    phangnga_crdc@yahoo.com   ออฟฟิศ065-0487015, หน่วยตรวจสอบ 065-0487028