พนักงานราชการ 

บทบาทและหน้าที่


พนักงานราชการ

นักวิชาการประมง ๕ อัตรา
 นางสาวอิงอร หนักแน่น
 นางสาวเตือนตา พรหมผดุงวิทย์
 นางสาวพันธิพา ยมโดย
 นายณัฐวุฒิ ขาวจันทร์คง

นางสาวณัฐวดี ชูยัง

นักวิทยาศาสตร์ ๑ อัตรา
 นางสาวพรพรรณ กล้างาน
 

เจ้าพนักงานประมง ๗ อัตรา
นางสาวสุนิสา ทองสกุล
นายอำพล  กระจ่างศรี
 นางสิริกร ศักดาสาวิตร
 นายชาญชัย ทีปะปาล
 นายสมหมาย เนื้ออ่อน

  นายสุกิจ  พรหมจรรย์
 นางสาวนันทวัน มิตรวงค์

 นางสาวอำพร เลขานุกิจ

 เจ้าหน้าที่ประมง ๓ อัตรา
 นายอุดม  รักษดรุณ
 นายชัยวิชิต ปรีดาผล

 นายคุณากร คำอ่อน

พนักงานห้องทดลอง ๑ อัตรา
 นางจุไรรัตน์ พลายละหาร 

เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ อัตรา
 นางสาววาสนา โกมล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ๑ อัตรา
 นางสาวพนิดา นิลวงศ์

พนักงานผู้ช่วยประมง ๑๑ อัตรา
 นายสมพร ธรรมนุการ
 นายสมหมาย มำลิ
 นายอุทัย ดงขุนทด
 นายตรีรัตน์ นิราช
 นายสุริยงค์ อุดมคุณ
 นายสุวัฒน์ วะจิดี
 นายประมวล สุวรรณรัตน์
 นางสาวกัญญาภัทร  สารีผล
 นางสายพิณ สุวรรณรัตน์
 นางยาใจ บุญเรือง
 นางสาวมาริสา จิระดม

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  196   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  195  การเลี้ยงหอยชักตีนในบ่อดิน   192   วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศ...  183   วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย...  166  ข่าวประชาสัมพันธ์ กุ้งขาวสิชล   140  วันที่ 26 มีนาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา ร่วมกั...  135  กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี 2565   135  วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศู...  109  วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเ...  102


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

     164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120    phangnga_crdc@yahoo.com   ออฟฟิศ065-0487015, หน่วยตรวจสอบ 065-0487028