งานบริการของหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา


งานบริการของหน่วยงาน 

บทบาทและหน้าที่


รายการ

เวลามาตรฐาน
(วันทำการ)

  1.   การให้บริการตรวจวิเคราะห์ BOD เพื่อการเพาะเลี้ยง
        สัตว์น้ำ

6

  2.   การให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติน้ำเพื่อการ
        เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  (pH, Alkalinity, แพลงค์ตอนความเค็ม,
        แอมโมเนีย,ไนไตรท์และปริมาณ)         

1

  3.   การให้บริการตรวจวิเคราห์ดินเพื่อการเพาะเลี้ยง
        สัตว์น้ำ (pH และ Organic matter)*

2

  4.   การตรวจสุขภาพสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการส่งออก**         

2

  5.   การตรวจสุขภาพสัตว์น้ำทั่วไป(ภายในและภายนอก)

1

  6.   การตรวจเชื้อไวรัส

2

  7.   การตรวจเชื้อแบคทีเรีย

3

  8.   การตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างในวัตถุดิบ สัตว์น้ำ
        (Oxytetracyclin,Oxolinic acid and Chloramphenical)

5

  9.   การออกหนังสือรับรองยืนยันการนำเข้าสัตว์น้ำ
        สำหรับทำพันธุ์

3

  10. การออกใบกำกับการเคลื่อนย้ายสินค้าสัตว์น้ำ,
        การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ

1

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  220    วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยกา...  189  วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและ...  176  การเพาะเลี้ยงปลิงทะเล   174  พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา มอบหมายให้นางสาวพัชรี นวลศรีทอง นักวิชากา...  168  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  135  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย...  135  การเลี้ยงหอยชักตีนในบ่อดิน   119   วันที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศ...  115   วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นางฉันทนา แก้วตาปี ผู้อำนวยการศูนย...  108

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งพังงา

     164 ม.9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120    phangnga_crdc@yahoo.com   ออฟฟิศ065-0487015, หน่วยตรวจสอบ 065-0487028