ผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนประเภทเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับกรมประมง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP)

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนประเภทเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับกรมประมง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-05-26  |   ข่าววันที่: 2020-05-26 |  อ่าน: 123 ครั้ง
 

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (Good Aquaculture Practice; GAP) หรือ จี เอ พี หมายถึง
มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งมีการจัดการสุขอนามัยของฟาร์มที่ดีและผลิตผลจากการเพาะเลี้ยงมีคุณภาพดี และมีความปลอดภัย (Food Safety) ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กรมประมงกำหนด อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental friendly) คำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ (Animal welfare) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกำหนด
คุณสมบัติเกษตรกร
1. ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดี หรือเป็นผู้ที่มีตัวแทนอยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีในความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ หรือใช้เอกสารปลอมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบฉบับนี้
2.ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกตรวจสอบ เพื่อรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารฉบับใดฉบับหนึ่งที่อ้างว่าได้ออกตามระเบียบฉบับนี้
3. เป็นผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนประเภทเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกับกรมประมง
สถานที่ในการยื่นคำขอฯ
สำนักงานประมงจังหวัด หรือ ศูนย์/สถานีสังกัดกรมประมง ในท้องที่ที่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำตั้งอยู่
เอกสารหลักฐาน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล/สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้าที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 90 วัน นับจากวันออกหนังสือ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2.ใบคำขอรับการรับรอง
3. สำเนาเอกสารทะเบียนฟาร์ม/สถานประกอบการ
4.แผนที่ระบุสถานที่ตั้งและดำเนินการฟาร์มเลี้ยงหรือโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำ
5.แผนผังฟาร์ม/สถานประกอบการ
6.รายละเอียดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ ปัจจุบัน
7. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอและดำเนินการแทน ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (2,008)  ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,466) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,102) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,061) มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (1,058) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,027) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (894) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (812) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (772) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (770) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (733) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (689) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (678) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วน.. (649) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (622) พันธกิจ.. (614) การวิเคราะห์ SWOT:.. (592) อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่.. (587) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (583) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (559)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370