ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เกษตรกรขายผลผลิตผ่านระบบออนไลน์ หลังได้รับผลกระทบด้านการขนส่งสินค้าจากโควิด-19

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เกษตรกรขายผลผลิตผ่านระบบออนไลน์ หลังได้รับผลกระทบด้านการขนส่งสินค้าจากโควิด-19 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-04-23  |   ข่าววันที่: 2020-04-23 |  อ่าน: 182 ครั้ง
 

ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เกษตรกรขายผลผลิตผ่านระบบออนไลน์ หลังได้รับผลกระทบด้านการขนส่งสินค้าจากโควิด-19

วันนี้(23 เม.ย.63) นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโควิด-19 ที่ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ปากพนัง มีนายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจของหน่วยงานและการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารระบบชลประทานน้ำเค็ม 4 โครงการ มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ บริการสูบน้ำให้แก่เกษตรกร โครงการวิจัยและสาธิตการเพาะเลี่ยงกุ้งทะเลด้วยชีวภาพ โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน อาทิ ควบคุมกำกับดูแลสินค้าประมง ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน เช่น กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคสัตว์น้ำ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เช่นการเลี้ยงปูทะเล ตรวจสุขภาพสัตว์น้ำ ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้สัตว์น้ำเศรษฐกิจและพันธุ์ปลาสวยงามตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

สำหรับในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ระบบการขนส่งต่าง ๆ ต้องหยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตสัตว์น้ำทะเล ทางศูนย์พัฒนาประมงฯ จึงได้สนับสนุนให้เกษตรกรจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปผ่านระบบออนไลน์ ทางแอพพลิเคชั่น FWS ซึ่งส่งของถึงผู้บริโภคโดยตรง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ทางศูนย์พัฒนาประมงฯ ยังได้เพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรในราคาถูกที่กรมประมงกำหนด เช่น ปูทะเล กุ้งก้ามกราม ปลานิลจิตรลดา ปลาบ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เพาะเลี้ยงเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเนื่องในวันสำคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันประมง เป็นต้น

ในส่วนของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ฝากให้ศูนย์พัฒนาประมงฯ จัดทำแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการระบาดของโรคโควิด-19 การขายตรงทางระบบออนไลน์ และการดำเนินการธนาคารปู นอกจากนี้ขอให้หน่วยงานได้มีมาตรการในการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในหน่วยงานรวมทั้งบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการด้วย../////


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (2,140)  ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,692) มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (1,473) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,382) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,101) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,076) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (1,003) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วน.. (854) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (850) อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่.. (819) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (815) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (808) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (800) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (744) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (741) พันธกิจ.. (654) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (653) การวิเคราะห์ SWOT:.. (638) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (611) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (600)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370