ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่คลองพระราชดำริ

 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่คลองพระราชดำริ ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ศูนย์พฒั นาประมงพื้นที่ลุ่มน ้าปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชด าริร่วมกับองค์การ บริหารส่วนต าบลขนาบนาก โดยมีเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานและ ประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกนั ปล่อยพนัธ์ุสัตว์น ้า กุ้งกุลาด า จ านวน 500,000 แสนตัว และลูกพนัธ์ุปูทะเลจ านวน 280,000 ตัวลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติณ คลองพระราชด าริ ม.10 ต.ขนาบ นาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลติตสัตว์น ้า ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนฯ ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำ...  576   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมง ณ ศูนย์พัฒนา...  231  โครงการคลินิกเคลื่อนที่เฝ้าระวังเชิงรุก บริการรับตรวจโรคในกุ้ง และน้ำ รวมถึงตรวจ...  202  ร่วมปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ำในวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2565   187  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2565    178  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานทุนหมุนเวียน    159  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเม...  158  รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมง ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่ม...  154  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรส...  153  กิจกรรมโครงการจิตอาสารักษ์ป่า เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิม ...  141


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370    pakpanang@gmail.com   075-416180-1   075-416180-1   แฟนเพจ