ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อรองรับ Marine Mammal Protection Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อรองรับ Marine Mammal Protection Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกสงขลา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) ได้ลงพื้นที่จัดประชุมประชาสัมพันธ์ชาวประมง ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อรองรับ Marine Mammal Protection Act ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อให้ชาวประมงมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ การบริหารจัดการ และการใช้เครื่องมือทำการประมงที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม รวมถึงการเขียนรายงานกรณีพบเห็นสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันพร้อมรับฟังประเด็นข้อสงสัยในการทำการประมง และกระบวนการรายงานให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งในการจัดประชุมในครั้งได้รับความร่วมมือจากชาวประมงในพื้นที่เป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด    274   ประกาศกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดใช้งานระ...  233  ทำบุญสำนักงาน ปี 2565   140  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน...  104  จดหมายข่าวศบป.8 ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 1-16 มกราคม 2566    96  การตรวจสอบ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขายปัจจัยการผลิตที่ถูกกฏหมา...  83  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 27 ตุลาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   80  การขายทดอตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของด่านตรวจประมงปัตตานี   78  รายงานผลเรือแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565   77  การตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ และการควบคุมก...  75


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100    sk_fishtrade@hotmail.com   074-321945-6   แฟนเพจ