นายธีระพงษ์ อภัยภักดี

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)
    


นางดวงแข อังศุภานิช

หัวหน้าด่านตรวจประมงปัตตานี
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นายคเณศวร์ ขอวิวัฒน์

หัวหน้าด่านตรวจประมงนราธิวาส
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


    


นายศราวุธ คเชนทองสุวรรณ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายทรงฤทธิ์ โชติธรรมโม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวกิตติมา เพชรแท้

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวมณีวรรณ์ วงศ์นอก

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวศรีวิตา ไชยบัญดิษฐ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายฟารีซี มะหมัด

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวชิดชนก บุญโกย

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางเสาวนีย์ สาลีโท

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสุภาวดี จุลนวล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายชวนนท์ กัลยา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวปภัศรา สีตะพงค์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางพัชรินทร์ ถาวรนุรักษ์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาววราภรณ์ ไชยวงค์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายโกมล เกษมณี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววิรัลพัชร บุญโท

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายโชคชัย ราชแก้ว

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวมารียะ รัตนประทีป

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสุพรทิพย์ วีระภัย

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายคมสันติ์ จันหนู

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจิรายุวัฒน์ เอ่งฉ้วน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายศักดิ์ชัย คล้ายศรี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววีณา เหลาะโต๊ะหมัน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางธัญสชา แรกจำนงค์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายถาวร แสงโสภา

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    


ด่านตรวจประมงปัตตานี


    


นางสาวแวคอลีเยาะ แวสะแลแม

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวนันท์นภัส บุญละเอียด

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายกอดัร คล่องแคล่ว

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายฟุรกอน หาบหา

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายกมลภพ มณีราช

เจ้าพนักงานสื่อสาร
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวซารีฮะห์ หะยีแยนา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอมิตตา แตงวิเชียร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายธีรศักดิ์ กาญจนเพชร

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอัมรีย์ อีแต

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปนัดดา สินสมุทรโสภณ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุวิทย์ ณ รังษี

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานราชการ)
    


ด่านตรวจประมงนราธิวาส


    


นายซูนัยดี บินมะ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวรอกีเยาะ เป๊าะจิ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวปราณี ทองสองสี

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นายอิสมะแอ มะแซ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุชน ลอยเมฆ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางผกาภรณ์ เณรมณี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอัษวาณีย์ เจ๊ะอาลี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวฮาฟีรา ซีเซ็ง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายไกรสร เพิงใหญ่

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

 เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100    sk_fishtrade@hotmail.com   074-321945-6   แฟนเพจ