บุคลากรศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา)
นายซุลกีฟลี ลติฟีปุตรา

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา)
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายกิตติภพ จันทรประวัติ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายฉัตรชัย ตุ้มอ่อน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางพัชรินทร์ ถาวรนุรักษ์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายนิวัฒน์ จิระพันธ์

พนักงานพิมพ์ ส.3
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายโกมล เกษมณี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางธัญสชา แรกจำนงค์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวกาญจนา สินธโร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวสลิลทิพย์ ยอดคำ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายอนุพงศ์ ณรงค์กูล

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายขจรศักดิ์ ร่างสีคง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายอิทธิเดช เจือสุทธิลักษณ์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสุธา โอมณี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายเศรษฐ์ ไกรทัศน์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต)
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำ เขต 3 (สงขลา)

 สำนักงานศูนย์ฯ 10 หมู่ 8 ถ.ติณสูลานนท์  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100 จุดตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า (ท่าเรือน้ำลึกสงขลา) เลขที่ 25/5 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280