ประวัติหน่วยงาน

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

ประวัติหน่วยงาน 

เมนูหลักด้านขวา

 เผยเเพร่: 2021-01-12  |   ข่าววันที่: 2021-01-12 |  อ่าน: 125 ครั้ง
 

ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา (เดิมด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นการภายในของกรมประมงตามคำสั่งกรมประมง ที่ 563/2547 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต และป้องกันการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 3) ควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และตามมาตรฐานภายในประเทศและระหว่างประเทศ 4) ทำหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5) ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้ำ (Health Certificate) ประกอบการส่งออกซากสัตว์น้ำไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย 6) ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 7) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

25 มีนาคม 2547 จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา เป็นการภายในของกรมประมง

22 ตุลาคม 2547 จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ตามที่ ก.พ.กำหนด

ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา เริ่มปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2546 โดยมีเขตรับผิดชอบ คือเขตด่านศุลกากรสะเดา และเขตด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ต่อมา กรมประมงได้จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์เป็นการภายใน คงเหลือรับผิดชอบเขตด่านศุลกากรสะเดา

ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา เริ่มปฏิบัติงาน เดือนเมษายน พ.ศ.2546 และ ย้ายมาอยู่ที่อาคารสำนักงานของด่านเอง เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 ที่ตั้งอยู่ที่ 146/2 บ้านทุ่งปราบ ถ.สะเดา-ปาดัง ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทรศัพท์ 074 – 398797, 074 - 379921 E-mail : sadaofish@hotmail.com สังกัด ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กองบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานตรวจประมงสะเดา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 41 ก  

(เปิดบริการ 05.00 น. – 23.00 น.)

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ขอเชิญร่วมประกวดปลาสวยงาม และการจัดตู้ปลา ณ งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29.. (1,459)  ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา.. (1,274) เจ้าหน้าที่ด่านฯ สะเดา ออกปฏิบัติงานตั้งด่านบูรณาตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกนอกพื้นที่ .. (1,189) การนำเข้า ส่งออก สัตว์น้ำ.. (1,096) เจ้าหน้าที่ด่านฯ สะเดาเฝ้าระวังและสุ่มตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก .. (1,068) ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ และซากวัสดุที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 37 รายการ.. (1,036) ประกาศ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง ขอความร่วมมือแนบเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตนำเข้าปลาทูน่า.. (958) ข่าวสาร กคส ประจำวันนี้.. (916) ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก และอาหารสัตว์น้ำ ณ บริเวณจุดตรวจสินค้าด่านศุลกากรสะเดา .. (895) ข่าวสาร กคส. ประจำวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560.. (847)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.