ประวัติหน่วยงาน

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

ประวัติหน่วยงาน 

เมนูหลักด้านขวา

 เผยเเพร่: 2021-01-12  |   ข่าววันที่: 2021-01-12 |  อ่าน: 65 ครั้ง
 

ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา (เดิมด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นการภายในของกรมประมงตามคำสั่งกรมประมง ที่ 563/2547 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต และป้องกันการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 3) ควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และตามมาตรฐานภายในประเทศและระหว่างประเทศ 4) ทำหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5) ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้ำ (Health Certificate) ประกอบการส่งออกซากสัตว์น้ำไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย 6) ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 7) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

25 มีนาคม 2547 จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา เป็นการภายในของกรมประมง

22 ตุลาคม 2547 จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ตามที่ ก.พ.กำหนด

ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา เริ่มปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2546 โดยมีเขตรับผิดชอบ คือเขตด่านศุลกากรสะเดา และเขตด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ต่อมา กรมประมงได้จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์เป็นการภายใน คงเหลือรับผิดชอบเขตด่านศุลกากรสะเดา

ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา เริ่มปฏิบัติงาน เดือนเมษายน พ.ศ.2546 และ ย้ายมาอยู่ที่อาคารสำนักงานของด่านเอง เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 ที่ตั้งอยู่ที่ 146/2 บ้านทุ่งปราบ ถ.สะเดา-ปาดัง ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทรศัพท์ 074 – 398797, 074 - 379921 E-mail : sadaofish@hotmail.com สังกัด ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กองบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานตรวจประมงสะเดา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 41 ก  

(เปิดบริการ 05.00 น. – 23.00 น.)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขอเชิญร่วมประกวดปลาสวยงาม และการจัดตู้ปลา ณ งานประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 29.. (1,292)  ข่าวสารด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา.. (1,161) เจ้าหน้าที่ด่านฯ สะเดา ออกปฏิบัติงานตั้งด่านบูรณาตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออกนอกพื้นที่ .. (1,085) การนำเข้า ส่งออก สัตว์น้ำ.. (935) ประกาศ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง ขอความร่วมมือแนบเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตนำเข้าปลาทูน่า.. (888) ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ และซากวัสดุที่ชำรุดหมดสภาพการใช้งาน จำนวน 37 รายการ.. (886) เจ้าหน้าที่ด่านฯ สะเดาเฝ้าระวังและสุ่มตรวจสอบชนิดสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก .. (864) ข่าวสาร กคส ประจำวันนี้.. (819) ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า-ส่งออก และอาหารสัตว์น้ำ ณ บริเวณจุดตรวจสินค้าด่านศุลกากรสะเดา .. (772) ข่าวสาร กคส. ประจำวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560.. (772) ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะส่งสินค้าสัตว์น้ำไปยังประเทศมาเลเซีย.. (758) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมา ประจำปี 2/2561.. (753) ข่าวสาร กคส. ประจำวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560.. (745) ข่าวสาร กคส. ประจำวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560.. (740) ข่าวสารประวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560.. (718) ข่าวสาร กคส. ประจำวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561.. (715) ข่าวสาร กคส. ประจำอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560.. (702) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสอบอาหารกุ้งส่งออก ตามแบบคำขอแจ้งการส่งออกอาหารสัตว์ (สอ.1) ไปประเทศมาเลเซีย.. (687) ภาระกิจ.. (673) ข่าวสาร กคส. ประจำวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560.. (671)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.