ประวัติหน่วยงาน ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา (เดิมด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นการภายในของกรมประมงตามคำสั่งกรมประมง ที่ 563/2547 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุมตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2) ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต และป้องกันการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 3) ควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และตามมาตรฐานภายในประเทศและระหว่างประเทศ 4) ทำหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5) ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้ำ (Health Certificate) ประกอบการส่งออกซากสัตว์น้ำไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย 6) ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ 7) ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

25 มีนาคม 2547 จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา เป็นการภายในของกรมประมง

22 ตุลาคม 2547 จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ตามที่ ก.พ.กำหนด

ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา เริ่มปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2546 โดยมีเขตรับผิดชอบ คือเขตด่านศุลกากรสะเดา และเขตด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ต่อมา กรมประมงได้จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์เป็นการภายใน คงเหลือรับผิดชอบเขตด่านศุลกากรสะเดา

ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา เริ่มปฏิบัติงาน เดือนเมษายน พ.ศ.2546 และ ย้ายมาอยู่ที่อาคารสำนักงานของด่านเอง เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2550 ที่ตั้งอยู่ที่ 146/2 บ้านทุ่งปราบ ถ.สะเดา-ปาดัง ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทรศัพท์ 074 – 398797, 074 - 379921 E-mail : sadaofish@hotmail.com สังกัด ส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กองบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา สังกัด ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานตรวจประมงสะเดา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 41 ก  

(เปิดบริการ 05.00 น. – 23.00 น.)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 8 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   169   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเ...  124  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   103  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 5-6 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   81  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 4 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   77  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา...  76  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเด...  75  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   70  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะ...  67  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเ...  63

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.    sadaofish@hotmail.com   074-379921 , 074-398797   074-379921   แฟนเพจ