นายธีระพงษ์ อภัยภักดี

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)
    


นายทรงฤทธิ์ โชติธรรมโม

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาวมารียะ รัตนประทีป

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวสุพรทิพย์ วีระภัย

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    


นายศักดิ์ชัย คล้ายศรี

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายจิรายุวัฒน์ เอ่งฉ้วน

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายคมสันติ์ จันหนู

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวณัฐศร ชูยงค์

จ้างเหมา
(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

 ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.    sadaofish@hotmail.com   074-379921 , 074-398797   074-379921   แฟนเพจ