บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา
นายธีระชัย ทิพย์ดวง

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายทรงฤทธิ์ โชติธรรมโม

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวชิดชนก บุญโกย

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวนันท์นภัส บุญละเอียด

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นายวรรณชัย แสงกลัด

ข้าราชการ
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นายพิชัย ตามพานนท์

ลูกจ้างประจำ
(พนักงานธุรการ)
    


นายศักดิ์ชัย คล้ายศรี

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายจิรายุวัฒน์ เอ่งฉ้วน

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวมารียะ รัตนประทีป

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวสุพรทิพย์ วีระภัย

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาววีณา เหลาะโต๊ะหมัน

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวณัฐศร ชูยงค์

จ้างเหมา
(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล)
    

Copyright © 2016-2020 ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา

 ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.