นายธีระพงษ์ อภัยภักดี

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)
    


นายทรงฤทธิ์ โชติธรรมโม

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางสาววราภรณ์ ไชยวงค์

ข้าราชการ
(เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน)
    
นายจิรายุวัฒน์ เอ่งฉ้วน

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวมารียะ รัตนประทีป

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวสุพรทิพย์ วีระภัย

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    


นางสาวณัฐศร ชูยงค์

จ้างเหมา
(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

 ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.    sadaofish@hotmail.com   074-379921 , 074-398797   074-379921   แฟนเพจ