ข่าวสาร กคส. ประจำวันที่ 1 ของเดือนมิถุนายน 2560

 สำนักงานตรวจประมงสะเดา


ข่าวสาร กคส. ประจำวันที่ 1 ของเดือนมิถุนายน 2560 

ข่าวกิจกรรม


ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตรวจสอบควบคุมการนำเข้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตสินค้าสัตว์น้ำจากประเทศมาเลเซีย พร้อมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างสินค้าสัตว์น้ำเพื่อนำมาวิเคราะห์ ตรวจโรคและหาสารตกค้าง ณ ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยสุ่มตรวจสินค้าสัตว์น้ำ อาทิเช่น ปลากระพงขาวทั้งตัวแช่เย็น ปลาดุกแอฟริกามีชีวิต และตรวจสอบเอกสารการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ อาทิเช่น Export Permit Certificate ใบขนสินค้า invoice และ ใบอนุญาตนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลการตรวจสอบ ครบถ้วนถูกต้อง และตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ณ จุดตรวจสินค้าด่านศุลกากรสะเดา

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   166   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   162  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    99  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   97  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    83  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   69  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   69  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   64  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   62  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 3 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.    sadaofish@hotmail.com   074-379921 , 074-398797   074-379921   แฟนเพจ