ภาระกิจ ภาระกิจด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา

1. การตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำฯ การควบคุมป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ตามฐานอำนาจกฎหมาย ดังนี้

    - พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

    - พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

    - พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

    - พรบ. การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

    - พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

    - พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

 

2 . การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านสัตว์น้ำ ตามที่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย ดังนี้

     - ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF2)

     - ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร (ร.6)

     - ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (ร.7)

     - ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF4)

     - ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9)

     - หนังสือรับรองให้ส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิตออกนอกราชอาณาจักร (กท 2)

     - การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า (IMD)

 

3. การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำนำเข้า (Food Safety)

    - ตรวจกายภาพ

   - ตรวจสารตกค้าง

     - ตรวจโรค

 

 

 

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   165   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   159  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    95  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   94  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 16 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา    80  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   69  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 14 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   68  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 7 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   67  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   60  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 5 มิถุนายน 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   59


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.    sadaofish@hotmail.com   074-379921 , 074-398797   074-379921   แฟนเพจ