ภาระกิจ ภาระกิจด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา

1. การตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก นำผ่านสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำฯ การควบคุมป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ตามฐานอำนาจกฎหมาย ดังนี้

    - พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

    - พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

    - พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

    - พรบ. การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

    - พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

    - พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

 

2 . การพิจารณาออกใบอนุญาตหรือใบรับรองให้นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านสัตว์น้ำ ตามที่ได้รับมอบอำนาจตามกฎหมาย ดังนี้

     - ใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF2)

     - ใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร (ร.6)

     - ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (ร.7)

     - ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (DOF4)

     - ใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ร.9)

     - หนังสือรับรองให้ส่งกุ้งกุลาดำมีชีวิตออกนอกราชอาณาจักร (กท 2)

     - การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า (IMD)

 

3. การสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำนำเข้า (Food Safety)

    - ตรวจกายภาพ

   - ตรวจสารตกค้าง

     - ตรวจโรค

 

 

 

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 8 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจประมงปาดังเบซาร์   169   ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเ...  124  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 3 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   103  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 5-6 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   81  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 4 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   77  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา...  76  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 4 - 5 มกราคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเด...  75  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   70  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะ...  67  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2564 สำนักงานตรวจประมงสะเ...  63

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา

     ที่อยู่สำนักงาน 146/2 ถนนปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 90120 146/2 Name Road Padang Besar, Sadao Sadao district of Songkhla 90120.    sadaofish@hotmail.com   074-379921 , 074-398797   074-379921   แฟนเพจ