รายชื่อบริษัทที่ได้รับการพิจารณานำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิต ปูขน (Eriocheir sinensis) จากจีน และ กุ้ง Western Rock Lobster (Panulirus cygnus) จากออสเตรเลีย

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


รายชื่อบริษัทที่ได้รับการพิจารณานำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิต ปูขน (Eriocheir sinensis) จากจีน และ กุ้ง Western Rock Lobster (Panulirus cygnus) จากออสเตรเลีย รายชื่อบริษัทที่ได้รับการพิจารณานำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิต ปูขน (Eriocheir sinensis) จากจีน และ กุ้ง Western Rock Lobster (Panulirus cygnus) จากออสเตรเลีย..คลิก

ปูขน (Eriocheir sinensis) มีชีวิตจากจีน อนุญาตให้นำเข้าในเดือน ธันวาคม 2565

1.บริษัท หย่าไท่ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ปริมาณไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม

1.บริษัท ที.อี.ซี.โลจิสติกส์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ปริมาณไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม

3.บริษัท โกลเบิล พอร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ปริมาณไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม

4.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เจ เอส ชิปปิ้ง ปริมาณไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม

 

ผู้ประกอบการทุกรายที่ได้รับอนุญาตนำเข้าปูขน (Eriocheir sinensis) มีชีวิต ต้องปฏิบัติตามดังนี้

1.ในกานำเข้าให้แจ้งกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ก่อนการนำเข้า 7 วันทำการ โดยระบุ วัน เวลา โดยต้องดำเนินการนำเข้าให้แล้วเสร็จสิ้นตามจำนวนที่ขออนุญาตนำเข้าตามวันที่กำหนด หากเลยระยะเวลาที่กำหนดต้องขออนุญาตนำเข้าใหม่

2.อนุญาตให้นำเข้ามาเฉพาะเพื่อการจำหน่ายบริโภคตามร้านอาหารเท่านั้น

3.ต้องมีใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำตามที่ OIE ประกาศกำหนดสำหรับโรคไวรัสตัวแดงดวงขาว (White Spot Disease) จากประเทศต้นทางประกอบทุกครั้งของการนำเข้า

4.ต้องจัดเก็บปูขนในระบบเครื่องทำความเย็นเท่านั้น และกระจายสินค้าให้เรียบร้อย ภายใน 7 วัน ในแต่ละล็อตสินค้า โดยผู้ประกอบการจะต้องจำหน่ายสินค้าให้หมดก่อนยื่นขออนุญาตนำเข้าในครั้งถัดไป

5.ห้ามเลี้ยง หรือมีการให้อาหารและอากาศ

6.บริษัท ต้องจดบันทึกข้อมูลจำนวนตัวที่นำเข้าแต่ละรอบ ปริมาณการจำหน่ายในแต่ละรอบ จำนวนปูขนจีนที่ตายจากการขนส่ง และรายละเอียดแหล่งกระจายสินค้า จำนวนตัวที่จัดส่งตามแบบฟอร์มที่กรมประมงกำหนด โดยต้องยื่นเอกสารนี้ประกอบการขออนุญาตนำเข้าในครั้งถัดไป

7.ระบุระยะเวลาในการนำเข้าแต่ละล็อตสินค้า และต้องดำเนินการนำเข้าให้เสร็จสิ้นตามจำนวนที่ขออนุญาตนำเข้าในแต่ละครั้ง ภายในวันที่กำหนด หากเลยระยะเวลาที่กำหนดต้องขออนุญาตนำเข้าใหม่

8.หากขอนำเข้าครั้งต่อไปหรือปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการนำเข้า ผู้ประกอบการต้องยื่นขออนุญาตนำเข้าเพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุญาตให้นำเข้าต่อไป

 

กุ้ง Western Rock Lobster (Panulirus cygnus) มีชีวิตจากออสเตรเลีย อนุญาตให้นำเข้าในเดือน ธันวาคม 2565

1.บริษัท กู๊ด นิวส์ โลจิสติกส์ จำกัด ปริมาณไม่เกิน 1,600 กิโลกรัม
2.บริษัท ไอ-ถัง เทรดดิ้ง จำกัด ปริมาณไม่เกิน 1,400 กิโลกรัม


ผู้ประกอบการทุกรายที่ได้รับอนุญาตนำเข้ากุ้ง Western Rock Lobster (Panulirus cygnus) มีชีวิต ต้องปฏิบัติตามดังนี้
1.ในการนำเข้าให้แจ้งกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ก่อนการนำเข้า 7 วันทำการ โดยระบุ วัน เวลา โดยต้องดำเนินการนำเข้าให้เสร็จสิ้นตามจำนวนที่ขออนุญาตนำเข้าตามวันที่กำหนด หากเลยระยะเวลาที่กำหนดต้องขออนุญาตนำเข้าใหม่
2.อนุญาตให้นำเข้าเพื่อจำหน่ายเป็นอาหาร เท่านั้น
3.มีใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำโรคตัวแดงดวงขาว Infection with white spot syndrome virus (WSSD) ตามมาตรฐานของ OIE กําหนด
4.บริษัท ต้องจดบันทึกข้อมูลจำนวนตัวที่นำเข้าแต่ละรอบ ปริมาณการจำหน่ายในแต่ละรอบ และจำนวนกุ้งที่ตายจากการขนส่งและการเลี้ยง และรายละเอียดแหล่งกระจายสินค้า จำนวนตัวที่จัดส่งตามแบบฟอร์มที่กรมประมงกำหนด และต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุญาตในครั้งถัดไป เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไป
5.ระบุระยะเวลาในการนำเข้าแต่ละล็อตสินค้า และต้องดำเนินการนำเข้าให้เสร็จสิ้นตามจำนวนที่ขออนุญาตนำเข้าตามวันที่กำหนด หากเลยระยะเวลาที่กำหนดต้องขออนุญาตนำเข้าใหม่
6.หากขอนำเข้าใหม่ในครั้งต่อไป หรือปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการนำเข้าผู้ประกอบการต้องยื่นขออนุญาตนำเข้าเพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุญาตให้นำเข้า


ในการนี้ กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ขอแจ้งศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง และด่านตรวจประมงดำเนินการ ดังนี้
1.กำหนดให้บริษัทผู้ดำเนินการนำเข้าแจ้งด่านตรวจประมงนำเข้า ก่อนการนำเข้าอย่างน้อย 1 วันทำการ โดยระบุ วัน เวลา และต้องดำเนินการนำเข้าให้เสร็จสิ้นตามจำนวนที่ขออนุญาตนำเข้าตามวันที่กำหนด หากเลยระยะเวลาที่กำหนดต้องขออนุญาตนำเข้าใหม่
2.กำหนดให้บริษัทผู้ดำเนินการนำเข้า ทำการบันทึกตามแบบบันทึกการจัดจำหน่ายสินค้านำเข้า และจัดเก็บเอกสารการจัดจำหน่าย ส่งให้ด่านตรวจประมงเพื่อประกอบการขอนำเข้าครั้งต่อไปและขอให้ท่านตรวจประมงรวบรวมรายงานมายังกองฯ ตามลำดับหลังได้รับเอกสารหลักฐาน
3.ให้ด่านตรวจประมงจัดทำเงื่อนไขเพิ่มเติมตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้นำเข้า (ตามเอกสารแนบ) ระบุลงในใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำ ตามมาตรา 65 (DOF9) ในช่องหัวข้อเงื่อนไขในการอนุญาต (Conditions)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ระเบียบการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระเบียบการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จำนวนผู้อ่าน 385  ตัวอย่างหนังสือรับรองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในการส่งออก ตัวอย่างหนังสือรับรองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในการส่งออก... จำนวนผู้อ่าน 378 แนวทางในการขอแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปประเทศญี่ปุ่น แนวทางในการขอแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปประเทศญี่ปุ่น  จำนวนผู้อ่าน 237 การขอใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน การขอใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน  จำนวนผู้อ่าน 178 แจ้งระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบให้นำเข้าสัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม พ.ศ.2565 แจ้งระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบให้นำเข้าสัตว์น้ำด... จำนวนผู้อ่าน 172 เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย  จำนวนผู้อ่าน 166 เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออก เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออก  จำนวนผู้อ่าน 140 รายชื่อบริษัทที่ได้รับการพิจารณานำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิต ปูขน (Eriocheir sinensis) จากจีน และ กุ้ง Western Rock Lobster (Panulirus cygnus) จากออสเตรเลีย รายชื่อบริษัทที่ได้รับการพิจารณานำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิต ปูขน (Eriocheir sinensis) ... จำนวนผู้อ่าน 135 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการผู้นำเข้าปลาดุกอัฟริกัน (Clarias gariepinus) มีชีวิต ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการผู้นำเข้าปลาดุกอัฟริกัน (Clarias gariepinus) มีชีวิต  จำนวนผู้อ่าน 130 เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศเกาหลีใต้ เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศเกาหลีใต้  จำนวนผู้อ่าน 117


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

    รายละเอียด อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  email  dof_s1@hotmail.com  โทรศัพท์ งานบริการใบอนุญาตส่งออก 021340720 งานบริการใบอนุญาตนำเข้า นำผ่าน 021340726, 0992189389  FAX 021340720  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6