บุคลากรด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นายคะเณ สุขเกื้อ

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
(ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
    


นายกฤษณ์ ทิพย์ภาระ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายปองวิชญ์ นิลเพ็ชร์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายวรพงศ์ เฉลิมกุล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ปฏิบัติการ)
    


นายศรัณย์ อรุณฉาย

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นายวัชระ เรืองหิรัญ

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นายบัณฑิต ลีปายะกุล

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นายอรรถพล สุรภาพ

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นายคัมภีร์ นามอุทา

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอรดี วงศ์สอนธรรม

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นายจิรายุ ขันเงิน

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวญาณิศา วงศ์ประเสริฐ

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    


นายชนินทร์ สังข์วิเศษ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายพงศ์ปณต ศักดา

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายณัฐวัตร ทองดำ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายภาวิชญ์ หวังประดิษฐ์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายธันวา ชั่งเที่ยง

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายกฤษฎา สุตะภักดิ์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นาางสาวธนภัทร์ ชัยเศรษฐพงศ์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายบัณฑิต อังกูรวัฒนะ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายธนิต คงดำรงสกุล

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายภัคพล สุวรรณาภรณ์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายกฤษฎา เจริญสุข

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540