บุคลากร ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นายธนดล จันทขวัญ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
    


นายนริศ เกตจงกล

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายสันติชัย แก้วสีนวล

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสาวอรวรรณ เรืองเดชกรณ์

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นายปองวิชญ์ นิลเพ็ชร์

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายวรพงศ์ เฉลิมกุล

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายจิรวัฒน์ น้อยศิริ

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นายวัชระ เรืองหิรัญ

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายบัณฑิต ลีปายะคุณ

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายคัมภีร์ นามอุทา

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวอรดี วงศ์สอนธรรม

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายจิรายุ ขันเงิน

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวญาณิศา วงศ์ประเสริฐ

นักวิชาการประมง
    
นายสิริศักดิ ชาวหญ้าแพรก

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง )
    
นายจิรศักดิ์ ถามูลเลศ

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง )
    


นายพงศ์ปณต ศักดา

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายณัฐวัตร ทองดำ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายภาวิชญ์ หวังประดิษฐ์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายธันวา ชั่งเที่ยง

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายกฤษฎา สุตะภักดิ์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวธนภัทร์ ชัยเศรษฐพงศ์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายบัณฑิต อังกูรวัฒนะ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายธนิต คงดำรงสกุล

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายกฤษฎา เจริญสุข

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540