บุคลากรด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นายธนดล จันทขวัญ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
    


นายนริศ เกตจงกล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายสันติชัย แก้วสีนวล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นางสาวอรวรรณ เรืองเดชกรณ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายปองวิชญ์ นิลเพ็ชร์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายวรพงศ์ เฉลิมกุล

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายจิรวัฒน์ น้อยศิริ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายวัชระ เรืองหิรัญ

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นายบัณฑิต ลีปายะคุณ

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นายคัมภีร์ นามอุทา

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอรดี วงศ์สอนธรรม

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นายจิรายุ ขันเงิน

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวญาณิศา วงศ์ประเสริฐ

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นายสิริศักดิ ชาวหญ้าแพรก


(นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ))
    


นายชนินทร์ สังข์วิเศษ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายพงศ์ปณต ศักดา

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายณัฐวัตร ทองดำ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายภาวิชญ์ หวังประดิษฐ์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายธันวา ชั่งเที่ยง

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายกฤษฎา สุตะภักดิ์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวธนภัทร์ ชัยเศรษฐพงศ์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายบัณฑิต อังกูรวัฒนะ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายธนิต คงดำรงสกุล

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายกฤษฎา เจริญสุข

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540