บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นายภูริธัช วัชรสินธุ์

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
    


นายภาวาส โครตพงศ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายกฤษณ์ ทิพย์ภาระ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายธีรยุทธ วิเศษศรี

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    


นายศรัณย์ อรุณฉาย

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นายวัชระ เรืองหิรัญ

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นายบัณฑิต ลีปายะกุล

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นายอรรถพล สุรภาพ

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นายคัมภีร์ นามอุทา

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอรดี วงศ์สอนธรรม

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นายจิรายุ ขันเงิน

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    
นางสาวญาณิศา วงศ์ประเสริฐ

นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
    


นายชนินทร์ สังข์วิเศษ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายพงศ์ปณต ศักดา

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายณัฐวัตร ทองดำ

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายภาวิชญ์ หวังประดิษฐ์

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายภีมภากร เสือพันธุ์เจริญ

นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวธนภัทร์ ชัยเศรษฐพงศ์

นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)
    
นายธันวา ชั่งเที่ยง

นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)
    
นายภัคพล สุวรรณณาภรณ์

นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)
    
นายธนิต คงดำรงสกุล

นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)
    
นายบัณฑิต อังกูรวัฒนะ

นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)
    
นายกฤษฎา สุตะภักดิ์

นักวิชาการประมง (จ้างเหมาบริการ)
    
นายกฤษฎา เจริญสุข

นักวิชาการประมง(จ้างเหมาบริการ)
    

Copyright © 2016-2020 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540