บุคลากร ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายจรัญ มีรักษา

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้าด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
    


นายเจตนา โตทัยยะ

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายวรวุฒิ สุขเจริญ

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวอรวรรณ เรืองเดชกรณ์

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นายปองวิชญ์ นิลเพ็ชร์

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายวรพงศ์ เฉลิมกุล

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายจิรวัฒน์ น้อยศิริ

ข้าราชการ
(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นายวัชระ เรืองหิรัญ

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายบัณฑิต ลีปายะคุณ

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายคัมภีร์ นามอุทา

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวอรดี วงศ์สอนธรรม

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายจิรายุ ขันเงิน

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง)
    
นางสาวญาณิศา วงศ์ประเสริฐ

พนักงานราชกการ
(นักวิชาการประมง )
    
นายสิริศักดิ ชาวหญ้าแพรก

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง )
    
นายจิรศักดิ์ ถามูลเลศ

พนักงานราชการ
(นักวิชาการประมง )
    


นายณัฐวัตร ทองดำ

จ้างเหมาบริการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายภาวิชญ์ หวังประดิษฐ์

จ้างเหมาบริการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายกฤษฎา สุตะภักดิ์

จ้างเหมาบริการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายบัณฑิต อังกูรวัฒนะ

จ้างเหมาบริการ
(นักวิชาการประมง)
    
นายธนิต คงดำรงสกุล

นักวิชาการประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายกฤษฎา เจริญสุข

จ้างเหมาบริการ
(นักวิชาการประมง )
    
นายภีมภากร เสือเจริญพันธุ์

จ้างเหมาบริการ
(นักวิชาการประมง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540    dof_s1@hotmail.com   งานบริการใบอนุญาตส่งออก 021340720 งานบริการใบอนุญาตนำเข้า นำผ่าน 021340726, 0992189389   021340720   แฟนเพจ