บุคลากร ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นาย จรัญ มีรักษา

หัวหน้าด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(Chief of Fishery Inspection Office at Suvarnabhumi Airport)

นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ (Fishery Biologist, Senior Professional Level)

ประจำห้องทำงาน อาคาร CE

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0720

 

    


นาย เจตนา โตทัยยะ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(Fishery Biologist, Practitioner Level)

ประจำงานตรวจปล่อย (อาคาร CI)

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0726

    
นาย วรวุฒิ สุขเจริญ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(Fishery Biologist, Practitioner Level)

ประจำงานใบอนุญาต (อาคาร CE)

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0720

    
นาย ปองวิชญ์ นิลเพ็ชร์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(Fishery Biologist, Practitioner Level)

ประจำงานตรวจปล่อย (อาคาร CI)

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0726

    
นาย อภิวัฒน์ มรรคเจริญ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(Fishery Biologist, Practitioner Level)

ประจำงานใบอนุญาต (อาคาร CE)

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0720

 

    
นาย วันชนะ ประภาวิชา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(Fishery Biologist, Practitioner Level)

ประจำงานใบอนุญาต (อาคาร CE)

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0720

 

    
นางสาว ณพัชชนันท์ ทรงศรีเจริญ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(Fishery Biologist, Practitioner Level)

ประจำงานตรวจปล่อย (อาคาร CI)

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0726

(มาปฏิบัติหน้าที่ ตามคำสั่งกรมประมงที่ 1048/2565)

    


นาย รวิพล ตันติวิมงคล

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(Fishery Officer, Operational Level)

ประจำงานใบอนุญาต (อาคาร CE)

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0720

    
นาย จักรพงษ์ วงศ์วัง

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
(Fishery Officer, Operational Level)

ประจำงานบนท่าอากาศยาน

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0078

    


นาย บัณฑิต ลีปายะคุณ

นักวิชาการประมง
(Fishery Biologist)

พนักงานราชการ (Government Employee)

ประจำงานใบอนุญาต (อาคาร CE)

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0720

    
นาย คัมภีร์ นามอุทา

นักวิชาการประมง
(Fishery Biologist)

พนักงานราชการ (Government Employee)

ประจำงานบนท่าอากาศยาน

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0078

    
นางสาว อรดี วงศ์สอนธรรม

นักวิชาการประมง
(Fishery Biologist)

พนักงานราชการ (Government Employee)

ประจำงานใบอนุญาต (อาคาร CE)

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0720

    
นางสาว มินตรา มุกดาประเสริฐกุล

นักวิชาการประมง
(Fishery Biologist)

พนักงานราชการ (Government Employee)

ประจำงานใบอนุญาต (อาคาร CE)

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0720

    
นาย สิริศักดิ ชาวหญ้าแพรก

นักวิชาการประมง
(Fishery Biologist)

พนักงานราชการ (Government Employee)

ประจำงานตรวจปล่อย (อาคาร CI)

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0726

    
นาย จิรศักดิ์ ถามูลเลศ

นักวิชาการประมง
(Fishery Biologist)

พนักงานราชการ (Government Employee)

ประจำงานตรวจปล่อย (อาคาร CI)

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0726

    


นาย ณัฐวัตร ทองดำ

นักวิชาการประมง
(Fishery Biologist)

จ้างเหมาบริการ (Contract Service)

ประจำงานใบอนุญาต (อาคาร CE)

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0720

    
นาย กฤษฎา สุตะภักดิ์

นักวิชาการประมง
(Fishery Biologist)

จ้างเหมาบริการ (Contract Service)

ประจำงานใบอนุญาต (อาคาร CE)

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0720

    
นาย บัณฑิต อังกูรวัฒนะ

นักวิชาการประมง
(Fishery Biologist)

จ้างเหมาบริการ (Contract Service)

ประจำงานใบอนุญาต (อาคาร CE)

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0720

    
นาย ธนิต คงดำรงสกุล

นักวิชาการประมง
(Fishery Biologist)

จ้างเหมาบริการ (Contract Service)

ประจำงานตรวจปล่อย (อาคาร CI)

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0726

    
นาย กฤษฎา เจริญสุข

นักวิชาการประมง
(Fishery Biologist)

จ้างเหมาบริการ (Contract Service)

ประจำงานตรวจปล่อย (อาคาร CI)

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0726

    
นาย ณัชพล ยางกลั่น

นักวิชาการประมง
(Fishery Biologist)

จ้างเหมาบริการ (Contract Service)

ประจำงานตรวจปล่อย (อาคาร CI)

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0726

    
นาย วศิน แสงศิลป์

นักวิชาการประมง
(Fishery Biologist)

จ้างเหมาบริการ (Contract Service)

ประจำงานตรวจปล่อย (อาคาร CI)

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0726

    
นาย เศษฐวัฒน์ ใจกาศ

นักวิชาการประมง
(Fishery Biologist)

จ้างเหมาบริการ (Contract Service)

ประจำงานตรวจปล่อย (อาคาร CI)

เบอร์ติดต่อสายตรง 02-134-0726

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540    dof_s1@hotmail.com   งานบริการใบอนุญาตส่งออก 021340720 งานบริการใบอนุญาตนำเข้า นำผ่าน 021340726, 0992189389   021340720   แฟนเพจ