ประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นประเภทกุ้งทะเล ครั้งที่ 1/2565

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

ประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นประเภทกุ้งทะเล ครั้งที่ 1/2565 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2022-01-13  |   ข่าววันที่: 2022-01-13 |  อ่าน: 4 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมือเสือ อาคารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง หรือผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นประเภทกุ้งทะเล ครั้งที่ 1/2565 ร่วมกับผู้แทนเกษตรกรจากชมรม/สหกรณ์/สมาคม/สมาพันธ์ ต่าง ๆ เช่น สมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย สมาคมกุ้งตะวันออกไทย สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด ชมรมผู้ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคกลาง สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำสามร้อยยอด - ปราณบุรี จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามการปรับแก้ไข (ร่าง) โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2564 ระยะที่ 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งให้แก่เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงแต่ขาดแหล่งทุน-สร้างความมั่นคงทางอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล รวมถึงพิจารณาคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ระยะเวลาการดำเนินงาน (TimeLine) โครงการฯ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลได้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เป็นการช่วยเหลือเสริมสภาพคล่องของเกษตรกรในการเลี้ยงกุ้งทะเล ให้ประสบความสำเร็จ และเกิดความยั่งยืนในอาชีพต่อไป

#กรมประมง
#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง
#รองฯเหลิมเติมข่าวดี
#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมประมง

เพิ่มเติม
https://www.facebook.com/227334884050780/posts/4604073096376915/?d=n

https://www.facebook.com/103371528516012/posts/300778802108616/?d=n

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยกุ้งกุลาดำ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว และลูกหมึกกระดองจำนวน ๑,๕๐๐ ตัว.. (185)   สนับสนุนพันธุ์กุ้งแชบ้วย จำนวน 550,000 ตัว ให้กับสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านกรูด.. (162)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.. (158)  มอบเงินกองทุนสวัสดิการกรมประมง จำนวน 100,000.- บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัว นายพงศ์เทพ วังสะไพบูลย์ นักวิชาการประมง  ศูย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จังหว.. (155)  โครงการฝึกอบรมการปลูกแคคตัสเพื่อเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกร.. (141)  สัมภาษณ์ในการถ่ายทำสารคดีเชิงข่าวชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา.. (135)  สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาวขนาด 2 นิ้ว ให้กับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (134)  ประชาสัมพันธ์ 17 ชุดโครงการ.. (125)  การดำเนินการสถานการณ์โควิด-19.. (115)  กิจกรรมอื่นๆ.. (101)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00