โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 

เมนู

 เผยเเพร่: 2017-11-14  |   ข่าววันที่: 2017-09-01 |  อ่าน: 967 ครั้ง
 

ความเป็นมา 

   

            ตามที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงปฏิบัติงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในเขต 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสตูล มาเป็นเวลานาน ได้ทรงประสบพบเห็นชาวไทยที่ยากจน และไร้หลักแหล่งที่ทำกินจำนวนมาก จึงมีพระประสงค์จะให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากเหล่านั้น โดยทรงมีพระดำริให้จัดหาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและที่ถูกบุกรุกแล้วนำมาพัฒนาจัดระเบียบ เพื่อให้ราษฎรที่ยากไร้สามารถเข้าอยู่อาศัย และมีที่ทำกิน พร้อมทั้งบำรุงป่าธรรมชาติที่ยังเหลืออยู่ และปลูกป่าเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อความอยู่ดีกินดีของราษฎรในรูปของหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 

   
     

            ในส่วนของจังหวัดปัตตานี กรมป่าไม้ได้ถวายพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนนา บ้านดอนนา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พื้นที่ประมาณ 2,256 ไร่ เพื่อทรงพิจารณาใช้ประโยชน์ ป่าดอนนามีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มป่าเสม็ดในรอบปีมีน้ำท่วมขังประมาณ 3-4 เดือน ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวและดินร่วนปนทราย มีความเป็นกรดของดินและน้ำค่อนข้างสูง ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรมได้

   
     

            สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และกรมประมง ได้พิจารณาเห็นว่าด้วยคุณลักษณะทางกายภาพและพืชพรรณของพื้นที่มีความเป็นไปได้สูงในการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะเลี้ยงปลาสลิด อันจะเป็นอาชีพที่มั่นคงแก่ราษฎรผู้ยากไร้ได้ต่อไป

   
     

            เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2536 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จ ฯ ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ณ โรงเรียนวังกะพ้อ ทรงมีพระราชดำริให้จังหวัดปัตตานีร่วมกับกรมประมง และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการวางแผนทดลองเลี้ยงปลาสลิดในระหว่างที่รอผลการศึกษาความเป็นไปได้ของการเลี้ยงกุ้งแบบหนาแน่น ดังนั้นการเลี้ยงปลาสลิดในโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 ป่าดอนนา จ.ปัตตานี จึงไม่เพียงเป็นการสร้างอาชีพแก่ราษฎรผู้ยากไร้เท่านั้น ยังเป็นการจัดสร้างแหล่งปลาสลิดแห่งใหม่ทดแทนแหล่งปลาดั้งเดิม (แถบ อ.บางพลี และ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ) อีกทั้งสามารถนำผลการทดลองเป็นแนวทางเพื่อขยายผลการใช้ประโยชน์ยังพื้นที่ดินเค็ม ดินเปรี้ยวจัด และดินพรุ ซึ่งเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่มีอยู่มากมายทางภาคใต้ต่อไป 

   
     

สถานที่ตั้งโครงการฯ

   
            โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 6 ตั้งอยู่ ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอนนา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 บ้านดอนนา ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พื้นที่ทั้งหมด 2,256 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้
            ทิศเหนือ         ติดต่อกับบ้านบางทันและบ้านท่ากำชำ
            ทิศใต้             ติดต่อกับถนนหมายเลข 42 (สงขลา-ปัตตานี)
            ทิศตะวันออก   ติดต่อกับบ้านดอนนา
            ทิศตะวันตก     ติดต่อกับบ้านปรัง
 
   
            พื้นที่โครงการฯ ประกอบด้วย (1) พื้นที่สำหรับศึกษาวิจัยทดลองเลี้ยงปลาสลิด จำนวน 197 ไร่ และ (2) พื้นที่ป่าเสม็ดยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 2,000 ไร่    
     

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

   
            (1) ใช้ประโยชน์ดินพรุในการเพาะเลี้ยงปลาสลิด และสัตว์น้ำชนิดอื่น ในลักษณะสาธิตการจัดระบบการเลี้ยงแบบพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาขยายพื้นที่การเลี้ยงปลาสลิดและสัตว์น้ำชนิดอื่น อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมในครัวเรือนบนพื้นที่ที่ไม่สามารถประกอบกิจการอื่นใดได้
            (2) เสริมสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีรายได้มั่นคง สามารถกระจายรายได้ สร้างฐานะทางเศรษฐกิจ อันจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาจิตวิทยามวลชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
            (3) ศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ดินพรุ ในรูปแบบและวิธีการต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพ และเพื่อการอนุรักษ์
            (4) เป็นแหล่งบริการความรู้ ศูนย์ฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง และการแปรรูปสัตว์น้ำ แก่เกษตรกร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 
   
     

เป้าหมาย 

   
            (1) ผลิตพันธุ์ปลาสลิดเพื่อทดลองเลี้ยงในโครงการฯ แจกจ่ายเกษตรกร และปล่อยแหล่งน้ำ 
            (2) สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสลิดและสัตว์น้ำอื่นๆ ในพื้นที่ดินพรุ 
            (3) สาธิตการแปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
            (4) ฝึกอบรมเกษตรกร “เทคนิคการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปสัตว์น้ำ” 
            (5) ขยายผลการเลี้ยงปลาสลิดเป็นจุดสาธิตเพื่อฝึกอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของตนเอง 
            (6) สำรวจชลชีวประมง และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
            (7) บริการทางวิชาการทางด้านความรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐