ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

ประวัติหน่วยงาน 

เมนู

 เผยเเพร่: 2016-12-27  |   ข่าววันที่: 2016-12-28 |  อ่าน: 1,032 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี เดิมมีชื่อว่า “สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดปัตตานี” เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑ มีรายนามคณะกรรมการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีฯ ดังต่อไปนี้
          (๑) นายพูนสวัสดิ์ กำลังงาม (ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี) 
          (๒) นายวิเชียร เชี่ยวเวช (ผู้ตรวจราชการกรมประมง) 
          (๓) นายอารีย์ สิทธิมังค์ (นักวิชาการประมง)
          (๔) นายบัญชา เงารังษี (ประมงจังหวัดปัตตานี)
           คณะกรรมการฯ ได้จัดซื้อที่นาซึ่งตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำปัตตานี (ส่วนแยกตัดตรงซึ่งขุดโดยกรมชลประทาน) หมู่ที่ ๔ ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี แยกจากถนนสายปัตตานี - ยะลา ประมาณกิโลเมตรที่ ๑๘ ลึกเข้าไปอีกประมาณ ๑ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ การจัดซื้อได้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๑

           ในปี ๒๕๓๐ สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดปัตตานี ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี” ดูแลและรับผิดชอบใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี สงขลา ยะลา และนราธิวาส

           ในปี ๒๕๓๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี” ตามการแบ่งส่วนราชการกรอบอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๕) และได้ถูกปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหม่ จากเดิมรับผิดชอบในพื้นที่ ๔ จังหวัด ปัจจุบันดูแลรับผิดชอบ ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส

           ในปี ๒๕๔๕ ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี” ภายใต้กองประมงน้ำจืด ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนเป็น สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๕

           ในปี ๒๕๕๙ ได้มีการแบ่งส่วนราชการกรมประมงใหม่ ตามกฎกระทรวง พ.ศ.๒๕๕๙ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดปัตตานี ได้ถูกจับให้อยู่ภายใต้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๑๒ (สงขลา) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี”


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี

 ม.๕ ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐