วันที่ 21-22 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร "การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด" รุ่นที่ 6 เป็นเกษตรกรจากจังหวัดเลย จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


วันที่ 21-22 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร "การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด" รุ่นที่ 6 เป็นเกษตรกรจากจังหวัดเลย จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย วันที่ 21-22 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคายจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร หลักสูตร "การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด" รุ่นที่ 6 เป็นเกษตรกรจากจังหวัดเลย จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ภาคบรรยายและปฏิบัติในหัวข้อ 1. หลักการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ 2. การอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (การเตรียมบ่อการสร้างอาหารธรรมชาติ อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ) 3. การผลิตปลานิลแปลงเพศ วิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย 4. การเลี้ยงแหนแดง และการเลี้ยงผำ(ไข่น้ำ)เพื่อลดต้นทุนอาหารในการเลี้ยงและอนุบาลปลา 5. การใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 6. การรวบรวม การบรรจุ และการลำเลียง 7. การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าด้านการประมง วิทยากรจากสำนักงานประมงจังหวัดเลย พร้อมทั้งมอบลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 เซ็นติเมตร รายละ 2,000 ตัว รวม 60,000 ตัว ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรทุกคนเป็นอย่างดี และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ขอขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลย ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกอบรม มา ณ โอกาสนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      nongkhaifish@hotmail.com   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ