หน้าที่และความรับผิดชอบ

 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2016-12-27  |   ข่าววันที่: 2016-12-27 |  อ่าน: 1,175 ครั้ง
 

ตามคำสั่งกรมประมงที่ ๘๘๓/๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ดังนี้

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยโครงสร้างประชากร และพัฒนาการประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำ ปลาผิวน้ำ สัตว์น้ำอื่นๆ ในน่านน้ำไทย เพื่อนำสู่การนำเสนอปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่จะทำการประมงในน่านน้ำไทย

๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการแพร่กระจายของทรัพยากรสัตว์น้ำ และชีววิทยาสัตว์น้ำ เพื่อกำหนดขอบเขต ชนิด ขนาด และปริมาณ ตลอดจนฤดูกาลการทำประมงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำ

๓. ศึกษา วิเคราะห์ ฐานข้อมูลเรือประมง รูปแบบชนิด ขนาด และจำนวนของเครื่องมือประมง เพื่อนำสู่การกำหนดแนวทางการออกใบอนุญาต

๔. กำหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่จะทำการประมงในน่านน้ำไทย และแนวทางการออกใบอนุญาตทำการประมง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ

๕. วิเคราะห์ประเมินผลมาตรการและแนวทางที่ใช้ในการบริหารจัดการการประมง

๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

Duties and Responsibilities

Based on the Department of Fisheries Order No. 883/2016 re: Determination of Internal Organization Structure and Obligation under the Ministerial Regulation on the Organization of the Department of Fisheries 2016, the duties and responsibilities of FiRAG were defined as following.

 1. To study, analyze and research the population structure and develop the assessment of aquatic resources, pelagic fish and other aquatic animals in Thai waters in order to determine the maximum amount of aquatic animals allowed for fishing in Thai waters

 2. To study, analyze and research the distribution and biology of aquatic resources in order to determine zone, species, size and quantity including suitable fishing season for utilization of aquatic resources    

 3. To study and analyze the fishing vessel database, type, size and quantity of fishing gear in order to determine the means of fishing license issuance

 4. To determine the maximum amount of aquatic animals allowed for fishing in Thai waters and the means of fishing license issuance in order to present to the National Fisheries Committee

 5. To analyze and assess the measures and means for fisheries management

 6. To work with or support other agencies or to complete other assigned tasks

 •  Hits 10 อันดับ
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,175)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (990) @fisheries.. (888) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (853) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (797) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (751) @Dof.. (737) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (703) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (698) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (647)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

   อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900