โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตวน้ำในหนองหาร) จังหวัดสกลนคร (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตวน้ำในหนองหาร) จังหวัดสกลนคร (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

หนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งน้้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นแหล่งทำ การประมงที่สำคัญของจังหวัด มีพื้นที่น้้าประมาณ ๗๗,๐๐๐ ไร่ ความลึกเฉลี่ย ๒-๓.๕ เมตร มีสายน้้าไหลเข้าสู่ หนองหาร ๒๑ สาย เช่น ลำน้้าพุง ห้วยลาก ห้วยลอง ห้วยเดียก ห้วยทราย ห้วยโมง ฯลฯ เก็บกักน้้าที่ระดับ ๑๕๗.๕๐ เมตร รทก. ความจุ ๒๖๖.๙๒๔ ล้าน ลบ.ม. ไหลผ่านลำน้้าก่ำและไหลลงสู่แม่น้้าโขง ที่ต้าบลน้้าก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

หนองหาร มีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนครและอำเภอโพนนาแก้ว ครอบคลุม  ๑๓ ต้าบล ๓๒ หมู่บ้าน ชุมชนโดยรอบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทำการประมงเป็นอาชีพเสริม ประมาณ ๑,๒๐๐ ครอบครัว มีเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้้าตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓ แห่ง พื้นที่รวม ๔๘๖ ไร่ การจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้้าในบริเวณพื้นที่โดยรอบหนองหารร่วมกับชุมชนเพื่อให้ เป็นแหล่งอาศัยของพ่อแม่พันธุ์ มีความจำเป็นในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้้า และเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ กระบวนการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน ซึ่งสามารถขยายผลไปสู่การกำหนดมาตรการบริหารจัดการใน รูปแบบอื่น ๆ ต่อไปได้ในอนาคต จึงจะช่วยให้ทรัพยากรประมงในแหล่งน้้าหนองหารได้รับการฟื้นฟูและเป็น แหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชน

     หนองหาร จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นแหล่งทำการประมงที่สำคัญของจังหวัด มีพื้นที่น้ำประมาณ ๗๗,๐๐๐ ไร่ ความลึกเฉลี่ย ๒-๓.๕ เมตร มีสายน้ำาไหลเข้าสู่ หนองหาร ๒๑ สาย เช่น ลำน้ำาพุง ห้วยลาก ห้วยลอง ห้วยเดียก ห้วยทราย ห้วยโมง ฯลฯ เก็บกักน้ำาที่ระดับ ๑๕๗.๕๐ เมตร รทก. ความจุ ๒๖๖.๙๒๔ ล้าน ลบ.ม. ไหลผ่านลำน้ำาก่ำและไหลลงสู่แม่น้ำโขง ที่ต้าบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

     หนองหาร มีพื้นที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนครและอำเภอโพนนาแก้ว ครอบคลุม  ๑๓ ตำบล ๓๒ หมู่บ้าน ชุมชนโดยรอบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทำการประมงเป็นอาชีพเสริม ประมาณ ๑,๒๐๐ ครอบครัว มีเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๓ แห่ง พื้นที่รวม ๔๘๖ ไร่ การจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้้าในบริเวณพื้นที่โดยรอบหนองหารร่วมกับชุมชนเพื่อให้ เป็นแหล่งอาศัยของพ่อแม่พันธุ์ มีความจำเป็นในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ และเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ กระบวนการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน ซึ่งสามารถขยายผลไปสู่การกำหนดมาตรการบริหารจัดการใน รูปแบบอื่น ๆ ต่อไปได้ในอนาคต จึงจะช่วยให้ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำหนองหารได้รับการฟื้นฟูและเป็น แหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชน

อัตลักษณ์วิถีชุมชน

     ชุมชนบ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนครเป็นชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งอยู่บริเวณริมหนองหาร เป็นหมู่บ้านเผ่าไทญ้อ นับถือจารีตประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ คนในชุมชนมีอาชีพหลักคือการทำนา อาชีพรองคือทำการประมง มีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน มีฐานเรียนรู้ในหมู่บ้าน อาทิ ฐานเรียนรูการอนุรักษณ์พันธุ์สัตว์น้ำในหนองหาร ฐานเรียนรู้เพิ่มรายได้ - ลดรายจ่าย ฐานเอื้ออารี และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้แก่ แพท่องเที่ยวริมหนองหาร กลุ่มสมุนไพรลูกประคบ กลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา กลุ่มขนมดอกจอก กลุ่มกล้วยฉาบ กลุ่มลวดหนาม กลุ่มแพท่องเที่ยว และกลุ่มกองทุนต่างๆ 

กิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่น/แนะนำ

     ชมปลาหน้าวัด ให้อาหารปลา ศึกษาฐานการเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหนองหาร พักผ่อนและรับประทานอาหารบนแพท่องเที่ยว ไหว้พระ ศึกษาประวัติความเป็นมาและเยี่ยมชนวิถีชีวิตชุมชนริมฝั่งหนองหาร ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบหนองหาร ชมทะเลบัวแดง ดูเกาะหมูป่ากลางหนองหาร

ร้านอาหาร/อาหารแนะนำ

     - ครัวลีโอ/แพลีโอ บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าปอแดง จังหวัดสกลนคร อาหารแนะนำ หมูหัน ปลานิลเผา ปลานิลนึ่งมะนาว ก้อยกุ้ง กุ้งเผา ยำรวม ส้มตำปูปลาร้า 

     - ร้านส้มตำสก็อตแลนด์ เลขที่ 188 บ้านวัดท่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าปอแดง จังหวัดสกลนคร อาหารแนะนำ ส้มตำถาด ส้มตำปูปลาร้า 

ที่พักแนะนำ

     เฮือนมีแฮง โฮมสเตย์ บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (โทร. 093 091 7314)

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง

    - วัดกลางศรีเชียงใหม่ (พิพิธภัณฑ์วัดกลางศรีเชียงใหม่)

    - พิพิธภัณฑ์พระพุทธรุปศิลปะท้องถิ่นโบราณ

    - ประตูน้ำสุรัสวดี

    - แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติดอนหมูดำในหนองหาร

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

บ้านวัดท่าเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เบอร์โทรศัพท์ -

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  84  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218