โครงการ Fisherman’s Village Resort วิสาหกิจชุมชนควนวิไลฟาร์มสเตย์ จังหวัดตรัง (Fisherman’s Village Resort)


โครงการ Fisherman’s Village Resort วิสาหกิจชุมชนควนวิไลฟาร์มสเตย์ จังหวัดตรัง (Fisherman’s Village Resort) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

       วิสากิจชุมชนควนวิไลย์ฟาร์มสเตย์ เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในชุมชนที่ประกอบอาชีพประมง และมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาความสมดุลทางระบบนิเวศป่าชายเลน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน เช่น การประมงแบบวิถีดั้งเดิม

กิจกรรมท่องเที่ยวที่แนะนำ

    - สัมผัสเสน่ห์วิถีริมน้ำป่าชายเลน การทำการประมงชายฝั่งแบบดั้งเดิม อาทิ การหาปูดำและปลา พร้อมเรียนรู้วิธีการแปรรูปผลิตผลชุมชน การนั่งเรือชมธรรมชาติ ป่าชายเลน และดูวิถีชีวิตชาวประมง และได้หาทรัพยากรสัตว์น้ำและป่าโกงกางที่อ่าวตะเสะ 

    - ปล่อยพันธุ์ลูกปูดำ-ปูม้า จากโครงการธนาคารปู

    - ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

เส้นทางท่องเที่ยวที่แนะนำ

    - นั่งเรือชมธรรมชาติป่าชายเลน

    - ดูวิถีชีวิตชาวประมง

    - ปล่อยพันธุ์ลูกปูดำ-ปูม้า จากโครงการธนาคารปู

    - เข้าชมศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

     ชื่อแหล่งท่องเที่ยว  วิสาหกิจชุมชนควนวิไลฟาร์มสเตย์  สถานที่ตั้ง  59 หมู่ที่ 5 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

     เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้    089-5214056