โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

     บึงบอระเพ็ด บึงทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทย และเป็นถิ่นอาศัยของนกนานาชนิด โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว จะมีนกอพยพเดินทางเข้ามาอาศัยในบริเวณนี้กันอย่างมากมาย บึงบอระเพ็ด มีเนื้อที่ 132,737 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก และอำเภอชุมแสง พื้นที่ของบึงบอระเพ็ดในอดีตนั้นเป็นที่ราบลุ่ม แวดล้อมไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณ มีลำคลองเล็กๆ ไหลผ่านและประกอบไปด้วยหนองน้ำหลายแห่ง เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ำทางเหนือไหลหลากทำให้บริเวณบึงบอระเพ็ดมีน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างจนกลายเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ อุดมไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด ทั้งพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ จระเข้ กุ้งก้ามกราม และตะพาบน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องจระเข้ เป็นที่เลื่องลือกันว่าบึงบอระเพ็ดมีจระเข้ชุกชุมมาก จนผู้คนที่นั่งรถไฟผ่านบึงบอระเพ็ดสามารถมองเห็นจระเข้ที่ลอยอยู่ในบึง และส่วนหนึ่งก็ขึ้นมานอนผึ่งแดดตามชายบึงหรือบนเกาะ ในปี พ.ศ. 2466 ดร.ฮิวจ์ เอ็ม. สมิท ชาวอเมริกันซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการประมง กระทรวงเกษตราธิการได้ออกสำรวจบึงบอระเพ็ดและได้นำเรื่องนี้กราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตสงวนบึงบอระเพ็ดไว้เป็นที่สงวนพันธุ์สัตว์น้ำ โดยการสร้างคันกั้นน้ำและประตูระบายน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำที่ระดับ 23.80 เมตร รทก. ตลอดปี และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2469 การก่อสร้างทำนบกั้นน้ำและประตูระบายน้ำเริ่มจากปี พ.ศ. 2470 และเสร็จในปี พ.ศ. 2471 สามารถกักเก็บน้ำได้ตลอดปี

กิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่น/แนะนำ

   ล่องเรือชมความงามของดอกบัวหลวง บัวสาย และชมวิถีชีวิตของชาวประมงรอบบึงบอระเพ็ด

โปรแกรมการท่องเที่ยว (เช่น 1Day Trip เป็นต้น)

     ชมวิถีชีวิตพึ่งพาสายน้ำ                              

       จุดที่ 1 ชมอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ                             

       จุดที่ 2 ชมอาคารเพาะพันธุ์และแสดงจระเข้บึงบอระเพ็ด                             

     - พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน แพปลาบุงบอระเพ็ด-                              

       จุดที่ 3 ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวประมงรอบบึงบอระเพ็ด                            

       จุดที่ 4 เกาะวัด-เกาะ ดร.สมิธ เป็นเกาะใหญ่กลางบึงน้ำที่ปกคลุมด้วยกอพืชและป่าละเมาะ มีนกน้ำน้อยใหญ่อาศัยอยู่ประจำตลอดทั้งปี                        

       จุดที่ 5 สะดือบึง บริเวณสะดือบึงเป็นจุดสำคัญใจกลางของบึงที่มีความลึกมากที่สุด และเป็นจุดที่ทำพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ถวายเป็นน้ำอภิเษกและน้ำสรงพระมุรธาภิเษก ในพิธีพระบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆใกล้เคียง

     1. อุทธยานนกน้ำ จังหวัดนครสวรรค์                                                           

     2. ตรอกเรณู ตลาดชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

     ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

     เบอร์โทรศัพท์  056-274525

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  85  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  74  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218