โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

      การทำงานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคีของรัฐ ทำให้เกิดพลังรวมไปถึงการร่วมมือกับชุมชนเครือข่าย ลุ่มแม่น้ำอิง ลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อทำการผลักดันเชิงนโยบาย โดยเฉพาะเรื่องการงดหาปลาในช่วงฤดูวางไข่ ต่อยอดความคิดไปถึงว่าจะทำอย่างไรให้มีรายได้ มีอาชีพเสริมในช่วงงดหาปลา จึงเกิดความคิดในเรื่อง ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวิถีประมงพื้นบ้านขึ้นมา มีเวทีแลกเปลี่ยนในการทำมาหากิน สร้างกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของการทำเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา สุดท้ายจึงมีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนวิถีประมงพื้นบ้าน เพื่อการท่องเที่ยวรอบกว๊านขึ้น โดยผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ โดยจะมีศูนย์ประสานงานท่องเที่ยว และศูนย์บริการนักท่องเที่ยววิถีประมงในอนาคตต่อไป

อัตลักษณ์วิถีชุมชน

     โฮงเฮียนกว๊านพะเยา แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน ลูกน้ำกว๊าน สอนการทำประมงพื้นบ้าน สอนการทำอุปกรณ์หาปลา เเละเมนูเด็ดจากกว๊าน

กิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่น/แนะนำ 

     สอนการทำประมงพื้นบ้าน สอนการทำอุปกรณ์หาปลา เเละเมนูเด็ดพื้นบ้านจากกว๊านพะเยา

ร้านอาหาร/อาหารแนะนำ

     อาหารพื้นบ้านจากกว๊านพะเยา เช่น แกงส้มปลานิล น้ำพริกอ่องปลานิล

ที่พักแนะนำ

     เกสต์เฮาส์ ริมกว๊านพะเยา

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

บ้านสันแกลบดำ ชุมชนวัดบุญยืน ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เบอร์โทรศัพท์ นายสมศักดิ์ เทพตุ่น 062-3975179

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  243   โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  225  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  169  โครงการ Fisherman’s Village Resort เกาะยอ จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Res...  138  โครงการ Fisherman’s Village Resort แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนประมงตำบลเกาะหมาก...  103  โครงการ Fisherman’s Village Resort โฮงเฮียนกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา (Fisherman’s...  88  โครงการ Fisherman’s Village Resort บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (Fisherman’s Vi...  84  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชมปลาหน้าวัดมหาโพธิราช (เขตพื้นที่รักษาพันธุ์...  73  ปล่อยสัตว์น้ำลงสู่เเหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณชายทะเลบ้านบางพัฒน์   9  ประเพณีแรกนาเกลือ ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   6


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218