โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อการฟื้นฟูและยั่งยืน จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Resort)

 โครงการ Fisherman’s Village Resort


โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อการฟื้นฟูและยั่งยืน จังหวัดสงขลา (Fisherman’s Village Resort) ประวัติความเป็นมาและข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว

           เป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่มุ่งมั่นพัฒนาอาชีพประมงพื้นบ้านให้เกิดความยั่งยืน ชาวบ้านในชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำให้อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะกุ้งก้ามกราม แนวคิดของการนำแม่กุ้งก้ามกรามมีไข่มาพักในถัง เพื่อวางไข่ฟักตัววัยอ่อน จากนั้นนำไปปล่อยในแหล่งน้ำ ส่งผลให้ปัจจุบัน พื้นที่แห่งนี้มีกุ้งก้ามกรามจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน ความสำเร็จเหล่านี้ มีแนวคิดและขั้นตอนการดำเนินการ ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร ที่ทำให้ชุมชนประมงพื้นบ้านแห่งนี้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

          ก่อนจะก้าวมาเป็นธนาคารกุ้งก้ามกราม ชาวประมงมีการจับกุ้งเพื่อให้ตนเองมีรายได้โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ทำให้ทรัพยากรกุ้งก้ามกรามลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว เราจึงนำงบที่เหลือจากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ไปศึกษาดูงานที่ธนาคารปูม้าชุมชนหัวเขาแดง หรือ ป.ทรัพย์อนันต์ และจัดตั้งกลุ่มคณะทำงานขึ้นจำนวน 13 คน ทั้งนี้นายชำนาญ มานิล และนายอนันต์ มานิล คอยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ และมีการช่วยนำแม่กุ้งไปเพาะฟัก

       เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 กลุ่มธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด มีการเปิดป้ายอย่างเป็นทางการและได้รับการสนับสนุนจากสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง และบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตเลียม จำกัด ( มหาชน ) ปัจจุบันธนาคารกุ้งก้ามกรามบ้านแหลมหาด มีสมาชิกทั้งสิ้น 62 คน มีเรือเข้าร่วมกลุ่ม 79 ลำ และมีคณะทำงาน 15 คน

อัตลักษณ์วิถีชุมชน

       - การท่องเที่ยว ชมวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน การทำธนาคารกุ้งก้ามกราม

 กิจกรรมท่องเที่ยวที่โดดเด่น/แนะนำ

       - การทำซั้งบ้านปลา ( ราคา 1,500 ต่อ 1 ซั้ง มีอุปกรณ์ให้ครบ )

       - ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ( ราคา 20 บาทต่อ 1 ถัง )

       - เรียนรู้วิถีประมงพื้นบ้าน

                1) ยกไซ ณ ซั้งบ้านปลา (ค่าเรือ 80-100 บาท ต่อ 1 คน ใช้เวลาทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง)

            2) ทอดแห (เช่าเหมาลำ 1,500 บาท นั่งได้ 2 คน ใช้เวลาทำกิจกรรม 2 ชั่วโมง)

ข้อมูลติดต่อ/ประสานงาน

กลุ่มประมงบ้านแหลมหาด ธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อการฟื้นฟูและยั่งยืน

83/3หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการ Fisherman’s Village Resort วังปลาบ้านป่ากล้วยตำบลสันนาเม็ง (Fisherman’s...  198   โครงการ Fisherman’s Village Resort อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี (...  187  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มทำการประมงน้ำจืดแม่น้ำยะกัง 2 จังหวัดนรา...  168  Fram stay for health   166  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มประมงบ้านแหลมหาดธนาคารกุ้งก้ามกรามเพื่อก...  166  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนท่องเที่ยวปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (Fish...  156  โครงการ Fisherman’s Village Resort องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นบ้านแหลมทอง (Fisherm...  141  โครงการ Fisherman’s Village Resort ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านอีเล็ต จังหวัดชุมพร (Fis...  128  โครงการ Fisherman’s Village Resort กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและชายฝั่งบ้านขุ...  110  โครงการ Fisherman’s Village Resort ชุมชนคลองเขายั่ว จังหวัดระนอง (Fisherman’s V...  100


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 โครงการ Fisherman’s Village Resort

     กรมประมง เกษตรกลาง  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ  10900    FVR.Travelguide@gmail.com   0 2558 0218